Prohlášení o ochraně osobních údajů

Děkujeme za návštěvu naší webové stránky. Dodržování právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů pro nás má zvláštní význam. Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je, abychom vám jako uživatelům webové stránky objasnili druh, rozsah a účel zpracování osobních údajů a práva, která máte, pokud jste považováni za subjekt údajů ve smyslu čl. 4 bodu 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Následující prohlášení o ochraně osobních údajů již zohledňuje novinky podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 25.05.2018. Současně jsou tímto prohlášením splněny také dosud platné požadavky § 13 zákona o telekomunikačních médiích.


1. Nositel odpovědnosti

Tuto webovou stránku a nabídku služeb provozuje společnost

Steinzeug-Keramo GmbH
Europaallee 63

50226 Frechen

Německo

Tel.:  +49 2234 507-0
E-mail: info_at_steinzeug-keramo.com
Internet: www.steinzeug-keramo.com

Jednatelé: Ulrich Horn | Marcin Dudek

 

2. Všeobecně

Vývoj webové stránky jsme dimenzovali tak, abychom shromažďovali co nejmenší množství vašich osobních údajů. V zásadě je návštěva naší webové stránky možná bez udání osobních údajů. Až když se rozhodnete využít určité služby (např. využití kontaktního formuláře), bude nutné zpracování osobních údajů. Přitom neustále dbáme na to, abychom vaše osobní údaje zpracovávali pouze v souladu s právním základem nebo na základě vámi uděleného souhlasu. Řídíme se podle ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 25.05.2018 a aktuálně platných národních předpisů, jako jsou spolkový zákon o ochraně osobních údajů, zákon o telekomunikačních médiích, nebo jiných speciálnějších zákonů o ochraně osobních údajů.

 

3. Definice

Pojmy používané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů mají v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) následující význam.

„Osobní údaje“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

„Zpracování“ je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

„Omezení zpracování“ je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu;

„Pseudonymizace“ je zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě;

„Správce“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;

„Zpracovatel“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

„Příjemce“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování;

„Třetí strana“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů;

„Souhlas“ subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;


4. Souhlas

Částečně při vaší návštěvě naší webové stránky shromažďujeme určité vaše osobní údaje, pro které potřebujeme váš souhlas. Dochází k tomu v naší servisní sekci a sekci ke stažení při objednávání prospektů prostřednictvím našeho kontaktního formuláře a při registraci do naší informační platformy a pro odběr newsletteru.

Prohlášení o souhlasu se zpracováním údajů

Použitím formulářů, které jsou k dispozici, vyjádříte svůj souhlas s tím, že smíme shromažďovat vámi poskytované osobní údaje a zpracovávat je v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Tento souhlas můžete s účinkem pro budoucnost kdykoliv odvolat prostřednictvím odpovídajícího prohlášení, které nám zašlete. Upozorňujeme vás však na to, že bez vašeho souhlasu již nebude možné využívat naši službu. Pro vaše odvolání souhlasu se zpracováním údajů použijte výše uvedené kontaktní údaje (uveďte v tomto případě své jméno, e-mailovou adresu a poštovní adresu).


5. Účel použití a právní základ pro zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů, které jsou nutné pro zdůvodnění, provedení nebo realizaci naší nabídky služeb, se řídí podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Pokud v rámci smluvního zpracování osobních údajů využíváme externí poskytovatele služeb, řídí se zpracování osobních údajů podle čl. 28 GDPR.

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a využíváme výhradně k následujícím účelům:

Účel zpracování údajů

Právní základ pro zpracování údajů („K čemu je nutné zpracování osobních údajů“)

Pro navázání kontaktu a související korespondenci

na základě vašeho souhlasu

Pro zpracování vaší žádosti a případně požadovaného dalšího poradenství

na základě vašeho souhlasu

Zasílání našich prospektů a informací o výrobcích

na základě vašeho souhlasu

Registrace v informační platformě

na základě vašeho souhlasu

Pro zajištění co nejefektivnějšího a nejzajímavějšího způsobu prezentace naší webové stránky (např. prostřednictvím anonymizovaného vyhodnocení)

na základě oprávněných zájmů

Pro technickou realizaci našich nabídek

na základě oprávněných zájmů

Pro účast v různých hrách o ceny, anketách

 

 

6. Shromažďované a zpracovávané osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze tehdy, pokud nám je poskytujete vědomě a dobrovolně, např. prostřednictvím vyplnění formulářů nebo zasílání e-mailů.

V rámci formulářů, které jsou k dispozici, jsou to nejprve tyto údaje:

Obecné kontaktní údaje:

 • Jméno*
 • Příjmení*
 • E-mailová adresa*
 • Zpráva*
 • Firma
 • Telefon

 

Objednávka našich prospektů/dokumentů:

 • Jméno*
 • Příjmení*
 • Firma*
 • Oddělení
 • Ulice
 • PSČ*
 • Místo
 • Země*
 • E-mailová adresa*

 

Přihlašovací údaje při registraci k odběru newsletteru:

 • Oslovení
 • Jméno
 • Příjmení
 • Firma
 • E-mail / uživatelské jméno*
 • Souhlas s podmínkami použití*

 

 

Přihlašovací údaje při registraci do informační platformy:

 • Oslovení*
 • Jméno*
 • Příjmení*
 • Titul*
 • Funkce
 • Údaj o skupině*
 • Firma*
 • Adresa firmy*
 • Telefon/fax*
 • E-mail / uživatelské jméno*
 • Heslo*
 • Souhlas s podmínkami použití*

 

Vámi poskytnuté osobní údaje a jejich obsahy zůstanou výhradně v naší firmě a v našich propojených firmách. Vaše údaje budeme ukládat a zpracovávat pouze pro účely uvedené v bodě 5. Použití nad rámec uvedeného účelu vyžaduje váš výslovný souhlas. Totéž platí pro předávání a zprostředkování vašich údajů třetím stranám.


7. Obecné protokolové soubory

Webový server dočasně ukládá údaje o spojení počítače (IP adresu), ze kterého byla stránka vyvolána, stránku, kterou u nás navštěvujete, datum a trvání návštěvy, identifikační znaky použitého typu prohlížeče a operačního systému, webovou stránku, ze které nás navštěvujete, a údaje o úspěšném vyvolání stránky v protokolových souborech (log files). Technická administrace webových stránek a anonymní statistické shromažďování údajů umožňují vyhodnocení přístupů k nabídce společnosti Steinzeug-Keramo a vyhodnocení s cílem zvýšení ochrany osobních údajů a bezpečnosti údajů v naší společnosti, abychom zajistili optimální úroveň ochrany námi zpracovávaných osobních údajů.

Údaje protokolových souborů jsou ukládány odděleně od veškerých vámi uvedených osobních údajů.

S výhradou případných zákonných povinností uchovávání údajů mažeme nebo anonymizujeme vaši IP adresu poté, co opustíte naši webovou stránku.


9. Zapojení služeb a obsahů třetích stran

Naše webová stránka používá obsahy, služby a plnění jiných poskytovatelů. Jsou to například videa, která jsou poskytována společností YouTube. Aby bylo možné tyto údaje vyvolat a zobrazit v prohlížeči uživatele, je bezpodmínečně nutné zprostředkování IP adresy. Poskytovatelé (dále jako „třetí poskytovatelé“) tak zjistí IP adresu příslušného uživatele.

Přestože se snažíme využívat výhradně třetí poskytovatele, kteří IP adresu potřebují pouze k dodávání obsahů, nemáme vliv na to, jestli bude IP adresa případně uložena. Tento postup v tom případě slouží mimo jiné ke statistickým účelům. Pokud se dozvíme, že IP adresa je ukládána, upozorníme vás na to.

Používání Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu pro analýzu webu od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Google Analytics rovněž využívá cookies, tedy textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webové stránky. Informace získané prostřednictvím souboru cookie o tom, jak využíváte tuto webovou stránku, jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány. 

Na naší webové stránce byla aktivována anonymizaci IP adresy, takže Google vaši IP adresu předem zkrátí v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA přenesena celá IP adresa a tam zkrácena. V těchto výjimečných případech je toto zpracování prováděno podle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na statistické analýze chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu.

Z našeho pověření využije společnost Google tyto informace k vyhodnocení způsobu, jakým webovou stránku využíváte, k sestavení zpráv o aktivitách webové stránky a k tomu, aby provozovateli webové stránky poskytovala další služby spojené s používáním webové stránky a internetu. IP adresa poskytovaná vaším internetovým prohlížečem v rámci Google Analytics není přiřazována k jiným údajům společnosti Google.

Ukládání cookies můžete odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče zakázat, nicméně upozorňujeme na skutečnost, že v takovém případě zřejmě nebudete moci využívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Kromě toho můžete zamezit předávání údajů vytvářených soubory cookie a údajů vztahujících se k vašemu využívání webové stránky (vč. vaší IP adresy) společnosti Google a také zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete do prohlížeče plugin dostupný v tomto odkazu:  [aktuálně http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

Alternativně můžete shromažďování údajů prostřednictvím Google Analytics zabránit také nastavením tzv. „opt-out cookie“ tím, že kliknete na <a href="javascript:gaOptout()">zde</a>. Pokud jste cookies ve vašem prohlížeči smazali, musíte následně znovu kliknout na tento odkaz.

Prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů najdete na:  https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de

Používání služby Matomo (Piwik)

Tato webová stránka používá otevřenou službu pro analýzu webu Matomo. Matomo používá tak zvané „cookies“. Jsou to textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Za tímto účelem jsou informace o používání této webové stránky vytvořené pomocí cookies ukládány na našem serveru. IP adresa je před uložením anonymizována.

Cookies služby Matomo zůstanou uložené ve vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete.

Ukládání cookies služby Matomo je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatele, aby mohl optimalizovat jak svou webovou nabídku, tak i svou reklamu.

Informace o používání této webové stránky vytvořené pomocí cookies nejsou poskytovány třetím stranám. Ukládání cookies můžete odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče zakázat, nicméně upozorňujeme na skutečnost, že v takovém případě zřejmě nebudete moci využívat veškeré funkce této internetové stránky v plném rozsahu.

Pokud s ukládáním a používáním vašich údajů nesouhlasíte, můžete ukládání a používání deaktivovat, a to zde. V tomto případě se ve vašem prohlížeči uloží opt-out cookie, který zabrání tomu, aby služba Matomo ukládala údaje uživatele. Pokud své cookies vymažete, bude to mít za následek, že se vymaže také opt-out cookie pro službu Matomo. Při příští návštěvě naší stránky se opt-out cookie musí opět aktivovat.


10. Bezpečnost dat

Přenos informací prostřednictvím internetu bohužel nikdy není 100% bezpečný, proto nemůžeme zaručit bezpečnost údajů poskytnutých naší webové stránce prostřednictvím internetu.

Prostřednictvím technických a organizačních opatření však naši webovou stránku chráníme proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo šíření vašich údajů neoprávněnými osobami.

Zejména vaše osobní údaje jsou u nás přenášeny v šifrované podobě. Využíváme k tomu systém šifrování SSL/TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security). Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zlepšována v souladu s technologickým vývojem.


11. Navazování kontaktu

Můžete s námi navázat kontakt prostřednictvím e-mailu nebo našeho kontaktního formuláře. V tomto případě uložíme vámi poskytnuté osobní údaje, abychom mohli zpracovat vaši žádost a abychom s vámi mohli navázat kontakt za účelem vyřízení vaší žádosti. Tyto údaje nám poskytujete na čistě dobrovolné bázi. Osobní údaje, které nám jsou sděleny touto cestou, nejsou předávány třetím stranám.

Údaje pro navázání kontaktu s naší společností najdete nahoře v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a v tiráži.


12. Práva subjektu údajů

Pokud jste považováni za subjekt údajů ve smyslu čl. 4 bod 1 GDPR, máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů podle GDPR následující práva. Text zákona k níže uvedeným právům najdete na adrese

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO6.html.

Právo na potvrzení a informace

Za předpokladů čl. 15 GDPR máte právo požadovat potvrzení o tom, jestli jsou zpracovávány osobní údaje vaší osoby. Kdykoliv máte právo od správce údajů získat bezplatnou informaci o osobních údajích uložených o vaší osobě a obdržet kopii této informace.

Právo na opravu

Za předpokladů čl. 16 GDPR máte právo požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů týkajících se vaší osoby. Dále máte právo požadovat při zohlednění účelu zpracování doplnění neúplných osobních údajů – i pomocí doplňujícího prohlášení.

Právo na vymazání

Za předpokladů čl. 17 GDPR máte právo od nás požadovat, aby byly osobní údaje týkající se vaší osoby neprodleně vymazány, pokud není aktuální některý z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR a pokud zpracování není nutné.

Právo na omezení zpracování

Za předpokladů čl. 18 GDPR máte právo požadovat omezení zpracování, pokud je aktuální některý z předpokladů uvedených v čl. 18 GDPR.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Za předpokladů čl. 20 GDPR máte právo obdržet osobní údaje, které se týkají vaší osoby a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a máte právo tyto údaje naším prostřednictvím bez omezení postoupit jinému správci údajů, pokud jsou splněny další předpoklady čl. 20 GDPR.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Máte právo s účinkem do budoucnosti kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělili. Odvolání souhlasu se zpracováním údajů zašlete na výše uvedené kontaktní údaje.

Právo vznést námitku

Za předpokladů čl. 21 GDPR máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se vaší osoby. Pokud existují předpoklady pro účinnou námitku, nesmíme již údaje zpracovávat.

Právo na stížnost u dozorového úřadu

Bez újmy jiných opravných prostředků na základě správního práva nebo soudních opravných prostředků máte právo na podání stížnosti k dozorovému úřadu, zejména v členském státě vašeho pobytu, vašeho pracoviště nebo místa předpokládaného porušení, pokud jste toho názoru, že zpracování osobních údajů o vaší osobě porušuje ustanovení nařízení GDPR.


13. Předávání a zveřejnění vašich osobních údajů

Předávání vašich osobních údajů probíhá podle následujícího popisu.

Hosting webové stránky zajišťuje externí poskytovatel služeb v Německu. Přitom ručíme za to, že zpracování údajů probíhá výhradně v Německu. Je to nutné pro provoz webové stránky a pro zdůvodnění, provádění a realizaci stávající smlouvy o používání a je to možné i bez vašeho souhlasu.

V závislosti na vámi požadované interakci (např. zpětný telefonát, udělení zakázky, servisní poptávka, informace atd.) mohou být vaše údaje vyměňovány s třetími stranami, které se podílejí na realizaci zakázky (např. dodavatelé, banky atd.), nebo s jinými firmami skupiny Wienerberger. Za určitých okolností musíme osobní údaje také zveřejnit, abychom splnili zákonné požadavky nebo prosazovali práva a dohody.

Předávání údajů třetím stranám: Při realizaci určitých zakázek a při poskytování určitých služeb spolupracujeme s externími poskytovateli (např. dodavateli). Tito poskytovatelé smí námi shromážděné a zpracované údaje používat nebo zprostředkovávat výhradně pro jiné účely než pro realizaci objednávky udělené společností Steinzeug-Keramo.

Používání údajů v rámci koncernu: Skupina Steinzeug-Keramo patří do mezinárodní skupiny firem Wienerberger s přeshraničními interními firemními procesy, strukturami a technickými systémy. Vaše osobní údaje můžeme používat v rámci skupiny Wienerberger a případně je pro účely uvedené v oddílu 5 a v souladu s touto směrnicí o ochraně osobních údajů předávat našim pobočkám v jiných zemích. Naše koncernové směrnice a postupy pro ochranu osobních údajů jsou uspořádány tak, aby ve všech zemích, ve kterých působíme, byla zaručena stejně vysoká úroveň ochrany údajů. Kompletní seznam firem naší skupiny najdete na
https://www.wienerberger.com/contact nebo https://www.wienerberger.com/the-company/company-sites.

Dodržování zákonů a podobných povinností: Vaše osobní údaje předáváme za účelem (i) prosazování nebo dodržování zákona, vyhlášky, příkazu některého úřadu nebo závazných opatření, (ii) rozpoznání bezpečnostních hrozeb, podvodů nebo jiných zlomyslných aktivit a zabránění těmto hrozbám, (iii) ochrany a/nebo prosazování práv a vlastnictví skupiny Wienerberger nebo třetích stran a (iv) ochrany práv a osobní bezpečnosti zaměstnanců a třetích stran.


14. Doba ukládání osobních údajů

Ohledně doby ukládání údajů platí, že osobní údaje vymažeme, jakmile již není zapotřebí jejich ukládání pro plnění původního účelu a již nejsou aktuální žádné zákonné lhůty uchovávání. Zákonné lhůty uchovávání údajů jsou koneckonců kritériem pro konečnou dobu ukládání osobních údajů. Po uplynutí lhůty jsou příslušné údaje běžným způsobem vymazány. V případě existence lhůt pro uchovávání údajů je provedeno omezení zpracování v podobě zablokování údajů.

 

Marketing: Vaše osobní údaje jsou k marketingovým účelům, jako jsou ankety, losování nebo jiné reklamní kampaně, používány pouze tehdy, pokud jste s takovým použitím souhlasili. V tomto případě jsou vaše údaje uloženy po dobu 2 let po posledním kontaktu, pokud zákon z jiných důvodů nepřipouští delší ukládání. Váš souhlas s použitím vašich osobních údajů k marketingovým účelům můžete kdykoliv odvolat. Podrobnosti viz bod 12.

Zasílání newsletteru: Pokud vyplníte webový formulář, abyste se přihlásili k odběru newsletteru, použijeme vámi uvedené údaje výhradně k potvrzení, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a chcete dostávat newsletter, k vytvoření seznamu pro mailing a k analyzování využití našeho newsletteru. V tomto případě jsou vaše údaje uloženy po dobu dvou let po ukončení zasílání newsletteru, pokud zákon z jiných důvodů nepřipouští delší ukládání. Vaše údaje používáme k jiným účelům pouze tehdy, pokud jste s tím výslovně souhlasili.

Objednávání brožur nebo jiných informačních materiálů: Pokud si od nás objednáváte brožury nebo jiné informační materiály, budou vámi poskytnuté osobní údaje použity výhradně pro zpracování vaší objednávky a následně uloženy na dobu maximálně 1 roku po poslední objednávce. K realizaci objednávek můžeme využívat služeb třetích stran, kterým vaše údaje předáváme výhradně za účelem realizace vaší objednávky. Pro další účely používáme vámi poskytnuté osobní údaje pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali souhlas.

Použití kontaktního formuláře: Pokud používáte kontaktní formulář pro dotazy, budou informace, které uvedete v kontaktním formuláři, včetně vašich kontaktních údajů použity ke zpracování vaší poptávky a uloženy pro pozdější použití pro případ, že se vyskytnou následné dotazy. Za účelem zpracování vaší poptávky můžeme vaše osobní údaje také předávat firmám skupiny Wienerberger nebo třetím stranám (viz bod X). Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu zpracování vaší poptávky a maximálně 1 rok po ukončení zpracování, pokud zákon z jiných důvodů nepřipouští delší ukládání.

Burza volných míst: Žádosti o místo obsahují osobní údaje (např. životopis, kontaktní údaje atd.). Takové osobní údaje můžeme využívat v rámci skupiny Wienerberger (bod X), abychom rozhodli, zda má být uchazeči nabídnuto místo nebo má být na žádost o místo odpovězeno. Pouze pokud s tím výslovně souhlasíte, uchováme údaje po dobu pěti let po posledním kontaktu (pokud zákon z jiných důvodů nepovoluje delší uchovávání dat). 

Ochrana práv a vlastnictví: Pokud máme důvod se domnívat, že jsou nebo by mohla být omezována práva a vlastnictví společnosti Steinzeug-Keramo, jejích zákazníků nebo třetích stran, můžeme vaše osobní údaje použít a zprostředkovat pro účely ochrany těchto práv a/nebo vlastnictví. Kromě toho si vyhrazujeme právo na zveřejnění vašich osobních údajů, pokud to předepisuje zákon nebo to předepisují kompetentní úřady, aby byl zaručen řádný postup podle postupu uvedeného na naší webové stránce a aby byla chráněna výše uvedená práva.

Urovnání a konsolidace údajů: Čas od času mohou být vámi poskytnuté osobní údaje porovnávány nebo konsolidovány s (i) údaji z našich stávajících registrů (online a offline), (ii) údaji pocházejícími z legálního datového souboru předchůdce nebo (iii) údaji z jiných zdrojů.


15. Upozornění pro poskytování osobních údajů subjektem údajů v informační platformě

Na tomto místě bychom vám chtěli vysvětlit, že poskytování osobních údajů je za určitých okolností předepsáno zákonem nebo může vyplývat ze smluvních ujednání. Abyste mohli v plném rozsahu využívat služby informační platformy nabízené na internetu, je nutné, abyste s námi prostřednictvím registrace uzavřeli odpovídající smlouvu o používání (Všeobecné podmínky používání). Pro realizaci smlouvy je nutné, abyste nám sdělili určité osobní údaje (např. uživatelské jméno, e-mailovou adresu), které budeme v rámci realizace smlouvy zpracovávat. Pokud nám tyto osobní údaje nesdělíte (neposkytnete), bude to mít za následek, že nebude možné uzavřít s vámi smlouvu nebo v případě pouze částečného poskytnutí údajů nebude možné poskytovat naše služby v plném rozsahu.


16. Odkazy

Při vyvolání internetových stránek, na které v rámci naší webové stránky odkazujeme, se mohou znovu zobrazovat dotazy na údaje jako jméno, adresa, e-mailová adresa, vlastnosti prohlížeče atd. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů neupravuje shromažďování, předávání osobních údajů nebo nakládání s osobními údaji třetími stranami.

Třetí poskytovatelé služeb mohou mít odlišné a vlastní ustanovení pro shromažďování, zpracování a používání osobních údajů. Proto doporučujeme, abyste se před zadáním osobních údajů informovali na internetových stránkách třetích stran o jejich praxi při manipulaci s osobními údaji.


17. Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Naši webovou stránku průběžně vyvíjíme, abychom vám mohli poskytovat stále lepší službu. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů budeme neustále udržovat v aktuální podobě a náležitě upravovat, pokud to bude nutné.

O případných změnách tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů vás samozřejmě budeme včas informovat. Uděláme to např. prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu, kterou jste nám sdělili. Pokud bychom od vás kromě toho potřebovali další souhlas s nakládáním s vašimi údaji, samozřejmě vás o tento souhlas požádáme dříve, než budou příslušné změny účinné.

Aktuální verzi našich ustanovení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoliv vyvolat na internetu pod tímto ODKAZEM.