Otevřený výkop

Návod na stavbu dle EN 1610. Stavba odpadních kanálů a potrubí je regulovaná evropskou normou EN 1610 „Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušeni”. V některých oblastech jsou tyto normy doplněny ještě o údaje výrobce.

Také kameninové trouby a tvarovky jsou budovány bez výjimky dle pokynu 1610 jako odpadní potrubí a kanály a testovány na jejich těsnost. Další detailní informace naleznete na následujících stránkách.

VYKLÁDKA, PŘEPRAVA A ULOŽENÍ

Ve spolupráci s našimi obchodními partnery dodáváme materiál včas a správně přímo na každou stavbu, výhodou je i náš systém balení trub.

Na staveništi pak mohou byt trouby a tvarovky bez problemů vyloženy a zkontrolovány, zda nedošlo při přepravě k jejich poškození. Tato zkouška se provádí pomocí mastku. Transport trub a tvarovek musí být na staveništi realizován za použití vhodných nástrojů.

Díky našemu systému balení (minipack v maxipacku) mohou být trouby bezpečně uloženy na místo stavby; jednotlivé trouby musí ležet na hranolech. Tvarovky jsou skladovány v gitterboxech popř. jednotlivě postavené na hrdle.

POKLÁDKA

Při montáži je nutno používat výhradně origiální KeraMat kluzný prostředek dodávaný s každou dodávkou.

Kameninové trouby menších a středních průměrů mohou byt zasunovány pomocí hranolů a tyče. Trouby větších průměrů se sestavují pomocí zvedacích zařízení nebo kladek.

Při spojování trub je třeba dodržovat označení, která musí být nahoře. Při použití odboček je třeba od průměru DN 350 rozlišovat mezi odbočkami ležícími z pohledu směru toku vpravo a vlevo.

Kameninové trouby musí být zabudovány tak, že doléhají rovnoměrně a jsou umístěny správně a uprostřed výkopu. Pro hrdla je nutno vyhloubit rýhy.

Při mrazech je nutno výkop chránit, protože kameninové trouby nesmí být zabudovány na zmrzlou vrstvu. Stavba je v zásadě možná i při teplotách pod 0° C, přičemž v závislosti na okolní teplotě je nutno zohlednit nepatrně větší sílu nasunutí. Srovnatelně bylo testováno i těsnění na teplotu do –10° C.

ULOŽENÍ A LOŽE

Druh podkladu a lože má značný vliv na polohu a nosnost potrubí. 

Lože pro potrubí musí zajistit rovnoměrné rozdělení tlaku v místě pokládky. Tím se zabrání vzniku trhlin, deformací, usazeninám na jednom místě a netěsnostem. Tloušťka uložení svrchní vrstvy lože musí odpovídat  tlouštce lože spodní vrstvy.  

Norma EN 1610  popisuje 3 typy lože, přičemž Steinzeug-Keramo doporučuje první typ. 

Detailní informace k tématu uložení najdete v naší příručce. 

ZHUTNĚNÍ A ZÁSYP

Druh podkladu a lože má značný vliv na polohu a nosnost potrubí. 

Lože pro potrubí musí zajistit rovnoměrné rozdělení tlaku v místě pokládky. Tím se zabrání vzniku trhlin, deformací, usazeninám na jednom místě a netěsnostem. Tloušťka uložení svrchní vrstvy lože musí odpovídat  tlouštce lože spodní vrstvy.  

Norma EN 1610 popisuje 3 typy lože, přičemž Steinzeug-Keramo doporučuje první typ. 

Detailní informace k tématu uložení najdete v naší příručce. 

Jak se vyvarovat chyb