Dimenzování
a plánování kanalizace

Pro úspěšnou výstavbu kanalizace je obzvlášť důležité profesionální plánování. Neboť při výstavbě kanalizačních řádů musí být stejnou měrou splněny požadavky dlouhé životnosti,  výkonnosti a hospodárnosti. Na jedné straně se musí dbát na to, že největší potenciál pro nízké náklady na stavbu a provoz lze docílit už ve fázi plánování a na druhé straně  je třeba při volbě materiálu volit taková kritéria, které umožní objektivní srovnání. 

Dosažení cíle projektu je určováno způsobem plánování, provedením stavby a volbou stavebních výrobků. Porovnání mezi různými variantami řešení nebo materiálů nemůže nikdy samo o sobě proběhnout jen na základě ceny, nýbrž je nutné poskytnout více srovnatelných parametrů, které se k daným výkonům váží. Jen tak lze vytvořit reálnou kalkulaci nákladů, ale i nalézt nejlepší možnou variantu pro projekt výstavby kanalizace.  

Musí být splněny i další předpoklady: 

 • shodný výkon  
 • rozsah výkonu
  nutné výkony musí  být známy a zcela popsány  
 • kritéria hodnocení 
  výkony obsahovat hodnotitelná kritéria

Tím lze provést:

 • technické hodnocení
 • ekonomické hodnocení  
  • náklady na výrobu 
  • náklady na provoz 

Výsledky tohoto technicko-ekonomického srovnání jsou následně shrnuty v hodnotících kritériích, posouzeny a obsaženy v hodnotící matici. Tak lze vytvořit strukturované plánování kanalizace.


Výstavba kanalizace | Plánování a poradenství

Průmyslově vyráběné kameninové trouby a tvarovky byly už na počátku výstavby komunálních a průmyslových kanalizačních sítí zvoleny jako ideální a udržitelný výrobek. Jsou obzvláště vhodné k odvádění povrchových, směsných a znečištěných vod stejně jako ve směšovacím a separačním systému. Jejich vlastnosti se během celé doby používání řádu nemění. Jsou v souladu s požadavky platných norem, např. EN 1610 a EN 752, na i mimo pozemky  plánovány, zabudovávány, provozovány a udržovány. 

HYDRAULICKÉ VÝPOČTY KANALIZAČNÍCH ŘÁDŮ A KANÁLŮ

Hydraulické výpočty kanalizačních řádů a kanálů se vytváří za použití rovnic a podle Colebrook-White (známo také jako rovnice Prandtl-Colebrook) jakož i dle Manning/Strickler. Pro hydraulické plánování kameninových potrubí a kanálů se nezohledňují hodnoty drsnosti stěn.  

V hydraulických výpočtech podle těchto rovnic se zohledňují provozní drsnosti stěn, které jsou určovány především jednotlivými ztrátami větví potrubí jakož i usazeninami, které se během doby užívání k řádech a kanálech ukládají, a také biologickým kalem. Pro výši hodnot provozní drsnosti stěn je rozhodující počet a výstavba šachet uvnitř propočítávaného úseku řádu.  

Kameninové trouby a tvarovky lze standardně použít jak pro budování plochých tras, tak i šikmých s rychlostí průtoku až do 15 m/s. V důsledku velmi hladkého povrchu trouby je možná rychlost průtoku < 0,5 m/s.  Hydraulický výkon se odhaduje nebo vypočítává nezávisle odpovídajícím způsobem pro konkrétní médium průtoku. 

STATICKÝ VÝPOČET KANÁLŮ A ŘÁDŮ PRO ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Podle platných statických postupů výpočtu kanálů a kanalizačních řádů,  které jsou popsány v EN 1295-1, se řadí kameninové trouby a tvarovky k neohebným potrubním systémům. Na základě jejich vysoké nosnosti mohou být bezprostředně použity v místech s vysokým zatížením jak zeminou, tak i dopravou. K deformaci trub nebo změnám průměru trub nedochází během celé doby používání řádu ani kvůli vnějšímu ani kvůli vnitřnímu zatížení.   

Statický výpočet se vztahuje na nosnost (vrcholový tlak) při zohlednění zatížení zeminou a dopravou  stejně jako dalších vlivů zatížení.  

Pevnost kameninových trub a tvarovek zůstává během celé doby používání nezměněna. Stejně odolné jsou i vůči měnícím se nárokům při silniční a kolejové dopravě. Kvůli prokázání nosnosti jsou trouby vystaveny různým druhům zatížení. Potřebné hodnoty bezpečnosti se zjišťují podle předpisů pro výpočty. 

Při dimenzování kameninových trub je nutno zohlednit následující parametry: 

Nástroje pro plánování výstavby kanálů

Jedním z důležitých bodů pro Steinzeug-Keramo je podpora pro projektanty. Pro proces plánování odpadního potrubí a kalkulaci nákladů pro výstavbu kanálů jsou k dispozici vyzkoušené a cíleně zaměřené nástroje a informace, včetně osobního a individuálního poradenství.  


 • Statické výpočty pro kameninové trouby pro způsob výstavby v otevřeném nebo uzavřeném výkopu
 • Hydraulické prokázání průřezů  
 • Popis výkonů pro výběrová řízení na kameninové potrubní systémy  
 • Digitální podklady pro plánování staveb 
 • Individuální výpočty hospodárnosti  
 • Podpora plánování při mikrotunelování, od plánování přes volbu techniky až po poradenství při provádění staveb 
 • Individuální podpora při zabudování trub v otevřeném výkopu  

K nástrojům plánování

Při plánování kanalizačních řádů při výstavbě pod zemí je nutno zohlednit: 

Síly protlačování

Sílu protlačování trouby je nutno vypočítat z odolnosti vůči tlaku a nejmenší kulaté plochy, na kterou působí síly protlačování. Plocha přenášející tlak je určována tloušťkou stěny na konci trouby a druhem kroužku k přenášení tlaku. Výpočet se provádí dle EN295-7. 


Odolnost vůči podélnému tlaku /maximální ztížení při protlačování  

Maximální odolnost vůči podélnému tlaku je nutno zjistit snížením síly protlačování Fj  v rámci statických výpočtů při zohlednění koeficientů bezpečnosti.

Infopool

Zde najdete aritmetické moduly, výkresy v CAD a dokumenty k našim výrobkům a návody k zabudování. 

INFORMAČNÍ MATERIÁL

Rozsáhlý informační materiál ke stažení. 

TEXTY PRO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

U nás najdete detailní texty pro soutěže tak, abyste získali produkt, který chcete.

Kontakt

Máte dotazy k Vašemu projektu? Rádi Vám poradíme. Napište nám!