PROGRAM ŠACHET ZABUDOVÁNÍ

Při zabudování je nutno dbát požadavků místních předpisů a normy EN 1610. Před zabudováním je nutno zkontrolovat, zda nejsou stavební díly poškozeny. Segmenty šachet se dodávají s integrovanými dorazovými prvky, které umožňují bezpečnou manipulaci na staveništi.

Jak zabránit sesedání

Zakládání šachty se provádí dle EN 1610, aby se vyloučilo rozsáhlému sesedání. Šachty mohou být, u podkladů náchylných na sesedání, posazeny na dobře zhutněné a rovné štěrkopískové lože. Doporučuje se také přidat ještě jednu čistou vrstvu z „hubeného betonu“ resp. betonového potěru.

Opatření u půd náchylných na sesedání

Pro půdy se sklony k sesedání je nutno zajistit železobetonové desky podle pokynů projektanta. Uložení šachet je nutno provádět na rovný povrch. 

Spodní díl šachty se musí posadit na podklad a vyrovnat podle norem. K přemisťování stavebních dílů je třeba zvolit příslušné zvedáky a dorazové prvky podle hmotnosti dílu, která je uvedena na dodacím listu a na konkrétním stavebním dílu.

Pravidla pro usazování a zakrývání

Usazování nástavbových kusů a krycí desky je nutno provádět tak, aby se vyloučilo možné poškození. Na těsnící prvky je třeba nanést před spojením KeraMat kluzný prostředek. Při montáži je nutno dbát na správné umístění integrovaných stoupacích prvků ve stejném směru. 

Vyrovnávací kroužky a poklopy šachet nejsou součástí dodávky a musí být k dosažení koncové výšky osazeny během stavby podle pokynů výrobce.

Napojení šachty a zkrácené kusy

Pro šachtové přípojky je třeba k vyrovnání různých výšek mezi kanalizačním potrubím a šachtou použít zkrácené kusy trub ve formě GZ pro přítok, resp. GA pro odtok z nabídkového sortimentu trub. 

Stavební výkop okolo šachty KeraPort musí být vyplněn ve vrstvách dle EN 1610/DWA-A 139. K vyplnění výkopu doporučujeme použít vytěženou zeminu, pokud je to možné. Zrnitost by v blízkosti šachty měla být omezena na 40 mm. Ke zhutnění je nutno zvolit vhodné hutnící mechanismy.      Poznámky pro způsob fungování kolen při různých pohybech najdete v naší příručce.