Dodržování zásad u Steinzeug-keramo | Wienerberger Gruppe

Steinzeug-Keramo, součást skupiny Wienerberger, si je vědoma své odpovědnosti a klade velký důraz na dodržování přesných požadavků na společenskou odpovědnost společnosti (CSR). 

-

Naše chování

Odbornost, vášeň, integrita a respekt, orientace na zákazníka, podnikatelský duch, kvalita a odpovědnost: Tyto hodnoty jsou základem naší činnosti jako společnosti a naší každodenní spolupráce. Jako pevně zakořeněné součásti naší firemní kultury se odrážejí v řadě pravidel, předpisů a zásad skupiny Wienerberger. Jejich poselství je naprosto jasné: Jakákoli forma nezákonného a neetického jednání, stejně jako porušení požadavků na dodržování předpisů, nebude tolerována! 

Ve světě Wienerberger je pro nás všechny – zaměstnance, zákazníky, dodavatele a partnery – naší ambicí žít podle nejvyšších standardů integrity, obchodní etiky a udržitelnosti a zajistit správné chování v celé skupině. 


Whistleblowing: Když něco není úplně v pořádku

Je naší odpovědností podporovat firemní kulturu, která odráží naše zásady. To zahrnuje povinnost všech osob, které jsou odpovědné za dodržování předpisů ve společnosti Wienerberger, zajistit, aby byly implementovány a dodržovány zásady a procesy. Provádí se interní a externí audity, které ověřují účinnost všech pravidel a předpisů a iniciují další zlepšování. 

Máte-li důvodné podezření, že jsou naše normy chování porušovány nebo nedodržovány, neváhejte a ozvěte se! Společnost Wienerberger vyzývá všechny své zaměstnance, dodavatele a partnery, aby hlásili jakékoli potenciální pochybení, porušení nebo porušení našeho kodexu chování! 

SeeHearSpeakUp

SeeHearSpeakUp je externí a nezávislá služba pro oznamování, která má zajistit, aby zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé a partneři mohli důvěrně a anonymně vyjádřit případné obavy. Služba SeeHearSpeakUp nám umožňuje ověřit jakékoli nahlášené nezákonné, neetické nebo nevhodné chování a zpracovat a prošetřit stížnosti obdržené prostřednictvím Wienerberger Whistleblowing Committee. 

Whistleblowing Channels: Takhle to funguje!

Jste si vědomi nějakého nezákonného, neetického nebo nevhodného chování na vašem pracovišti? Nahlaste prosím záležitost jedním z následujících důvěrných způsobů: 

Volejte 00800 9687 4357 

Pošlete e-mail na adresu report_at_seehearspeakup.co.uk 

Nebo hlášení online přes seehearspeakup.co.uk/wienerberger