Privacyverklaring

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Wij hechten veel belang aan de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze privacyverklaring heeft tot doel om u als gebruiker van de website te informeren over de wijze, de omvang en het doeleinde van de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten, voor zover u als betrokkene geldt in de zin van art. 4 nr. 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De onderstaande privacyverklaring houdt reeds rekening met de vernieuwingen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25.05.2018 van kracht is. Tegelijk wordt met deze verklaring ook voldaan aan de tot dan geldende vereisten van § 13 van de Duitse telemediawet.

 

1. Verantwoordelijke dienst

Deze website en het aanbod worden beheerd door

Steinzeug-Keramo GmbH
Europaallee 63

50226 Frechen

Duitsland

Tel.: +49 22 345 070
E-mail: info_at_steinzeug-keramo.com
Website: www.steinzeug-keramo.com

Zaakvoerders: Thomas Decker | Marcin Dudek

 

2. Algemeen

De website is zodanig opgezet dat we zo weinig mogelijk gegevens van u verzamelen. In principe is het mogelijk om onze website te bezoeken zonder vermelding van persoonsgegevens. Pas wanneer u zelf beslist om een beroep te doen op bepaalde diensten (bijv. gebruik van het contactformulier), wordt de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. Daarbij letten wij er steeds op om uw persoonsgegevens alleen op basis van een wettelijke grondslag of met uw toestemming te verwerken. Wij houden ons aan de regelingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25.05.2018 van kracht is, en de telkens geldende nationale voorschriften, zoals de Duitse privacywet, de Duitse telemediawet of andere bijzondere wetten over gegevensbescherming.

 

3. Definitie

De begrippen die in deze privacyverklaring worden gebruikt, hebben de volgende betekenis, in overeenstemming met de AVG.

persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna „de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel or zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

beperken van de verwerking”: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken;

pseudonimisering”: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld;

verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;

verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

ontvanger”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn;

derde”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;

toestemming” van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;

 

4. Toestemming

Gedeeltelijk verzamelen wij van u bij het bezoek aan onze website bepaalde persoonsgegevens waarvoor wij uw toestemming nodig hebben. Dat gebeurt enerzijds in onze service- en downloadrubriek wanneer u brochures bestelt via ons contactformulier en u zich registreert voor onze Infopool en nieuwsbrief.

Toestemmingsverklaring

Door gebruik te maken van onze ter beschikking staande formulieren stemt u ermee in dat wij de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens mogen verzamelen en verwerken zoals uitgelegd in deze privacyverklaring. Deze toestemming kunt u op elk ogenblik herroepen voor de toekomst door een overeenkomstige verklaring aan ons. Wij wijzen er evenwel op dat u zonder uw toestemming geen gebruik meer kunt maken van onze dienst. Gelieve voor uw herroeping de bovenstaande contactgegevens te gebruiken (vermeld in dat geval uw naam, e-mailadres en postadres).

 

5. Gebruiksdoeleinde en rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de motivering, uitvoering of afwikkeling van ons aanbod, verwerken wij op basis van de rechtsgrond van art. 6 lid 1 lit. b AVG. Voor zover wij externe dienstverleners inschakelen in het kader van een verwerking in opdracht, gebeurt de verwerking op basis van de rechtsgrond van art. 28 AVG.

De persoonsgegevens worden door ons uitsluitend voor de onderstaande doeleinden verzameld, verwerkt en gebruikt:

Doel van de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking („Waarvoor is de gegevensverwerking nodig“)

om contact op te nemen en de daarmee samenhangende correspondentie

op basis van uw toestemming

voor de verwerking van uw vraag en om u verder advies te geven, indien u dat wenst

op basis van uw toestemming

verzending van onze brochures en productinformatie

op basis van uw toestemming

registratie in de Infopool

op basis van uw toestemming

om te verzekeren dat onze website zo effectief en interessant mogelijk wordt voorgesteld aan u (bijv. door geanonimiseerde analyse)

op grond van rechtmatige belangen

voor de technische realisatie van onze aanbiedingen

op grond van rechtmatige belangen

om deel te nemen aan eventuele wedstrijden, enquêtes

 

 

6. Verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen, wanneer u die met uw kennis vrijwillig ter beschikking stelt, bijv. door formulieren in te vullen of e-mails te verzenden.

In het kader van de ter beschikking staande formulieren gaat het om de volgende gegevens:

Algemene contactgegevens:

 • Voornaam*

 • Naam*

 • E-mailadres*

 • Bericht*

 • Bedrijf

 • Telefoon

 

Bestelling van onze brochures/documenten:

 • Voornaam*

 • Familienaam*

 • Bedrijf*

 • Afdeling

 • Straat

 • Postcode*

 • Plaats

 • Land*

 • E-mailadres*

 

Aanmeldingsgegevens bij registratie voor de nieuwsbrief:

 • Aanspreking

 • Voornaam

 • Familienaam

 • Bedrijf

 • E-mail / gebruikersnaam*

 • Toestemming gebruiksvoorwaarden*

 

Aanmeldingsgegevens bij registratie voor de Infopool:

 • Aanspreking*

 • Voornaam*

 • Familienaam*

 • Titel*

 • Werkwijze

 • Gegevens over de groep*

 • Bedrijf*

 • Adres bedrijf*

 • Telefoon/fax*

 • E-mail / gebruikersnaam*

 • Wachtwoord*

 • Toestemming gebruiksvoorwaarden*

 

De persoonsgegevens die u ter beschikking stelt, blijven uitsluitend bij ons en onze verbonden ondernemingen. Uw gegevens worden alleen voor de doeleinden vermeld onder punt 5 opgeslagen en verwerkt. Voor elk gebruik dat verder gaat dan de vermelde doeleinden, is uw uitdrukkelijke toestemming vereist. Hetzelfde geldt ook voor de overdracht en doorgave van uw gegevens aan derden.

 

7. Algemene logbestanden

De webserver bewaart tijdelijk de verbindingsgegevens van de aanvragende computer (IP-adres), de pagina's die u bij ons bekijkt, de datum en de duur van het bezoek, herkenningsgegevens van het gebruikte type browser en besturingssysteem evenals de website vanwaar u ons bezoekt en de geslaagde opvraging in protocolbestanden (logbestanden). Op basis van de technische administratie van de webpagina's en anonieme statistische verzamelingen kunnen de toegangen tot het aanbod van Steinzeug-Keramo worden geanalyseerd, om de gegevensbescherming en de gegevensveiligheid in onze onderneming te verhogen en uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

De gegevens van de logbestanden van de server worden gescheiden opgeslagen van alle persoonsgegevens die u hebt vermeld.

Onder voorbehoud van eventuele wettelijke bewaarplichten verwijderen wij uw IP-adres of we maken het anoniem nadat u onze website hebt verlaten.


9. Integratie van diensten en inhoud van derden

Onze website gebruikt inhoud, diensten en prestaties van andere aanbieders. Dat zijn bijvoorbeeld video's die door YouTube worden ter beschikking gesteld. Opdat deze gegevens in de browser van de gebruiker kunnen worden opgevraagd en weergegeven, is de doorgave van het IP-adres absoluut noodzakelijk. De aanbieders (hierna aangeduid als “derde aanbieder”) gebruiken dus het IP-adres van de desbetreffende gebruiker.

Ook al spannen wij ons in om uitsluitend met derde aanbieders te werken die het IP-adres alleen nodig hebben om informatie te kunnen leveren, hebben wij er geen invloed op of het IP-adres mogelijkerwijs wordt opgeslagen. Die aanpak dient in dat geval onder meer voor statistische doeleinden. Voor zover wij daarvan kennis krijgen dat het IP-adres wordt opgeslagen, wijzen wij u daarop.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (“Google”).

Google Analytics maakt eveneens gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Op onze website werd de IP-anonimisering geactiveerd, zodat uw IP-adres eerst wordt ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen gebeurt deze verwerking volgens art. 6 lid 1 lit. AVG op grond van ons rechtmatig belang bij de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimaliserings- en marketingdoeleinden.

In opdracht van ons gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot het website- en internetgebruik te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verstuurd, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

U kunt de opslag van cookies verhinderen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval desg. niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen benutten.

U kunt bovendien verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de browser plug-in die beschikbaar is op de volgende link, te downloaden en installeren: [actueel http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

Alternatief kunt u een registratie door Google Analytics ook voorkomen door een zog. „opt-out-cookie“ te plaatsen, door <a href="javascript:gaOptout()”>hier</a> te klikken. Verwijdert u de cookies in uw browser, dan moet u vervolgens opnieuw op deze link klikken.

De privacyverklaring van Google vindt u op: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de

Gebruik van Matomo (Piwik)

Deze website maakt gebruik van de Open Source internetanalysedienst Matomo. Matomo maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Daarvoor wordt de informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, opgeslagen op onze server. Het IP-adres wordt anoniem gemaakt voordat het wordt opgeslagen.

Matomo-cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

De opslag van Matomo-cookies vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet doorgegeven aan derden. U kunt de opslag van cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten.

Indien u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de opslag en het gebruik hier uitschakelen. In dat geval wordt een opt-out cookie opgeslagen in uw browser, dat verhindert dat Matomo gebruikersgegevens opslaat. Als u uw cookies verwijdert, wordt ook het Matomo opt-out-cookie verwijderd. De opt-out moet opnieuw worden ingeschakeld als u onze site weer bezoekt.

 

10. Gegevensveiligheid

Helaas is de overdracht van gegevens via internet nooit voor 100 % veilig, en daarom kunnen wij geen garanties geven voor de veiligheid van de gegevens die via internet worden doorgestuurd naar onze website.

Wij beveiligen onze website wel door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

In het bijzonder worden uw persoonsgegevens bij ons versleuteld doorgestuurd. We maken daarbij gebruik van het SSL/TLS-coderingssysteem (Secure Socket Layer/Transport Layer Security). Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkeling.

 

11. Contact opnemen

U kunt contact met ons opnemen via e-mail of via ons contactformulier. In dat geval bewaren wij de persoonsgegevens die u doorstuurt, om uw verzoek te verwerken en om contact met u op te nemen voor de afhandeling van uw verzoek. Deze gegevens worden door u louter op vrijwillige basis doorgegeven aan ons. De gegevens die ons langs deze weg werden meegedeeld, worden niet doorgegeven aan derden.

Onze contactgegevens vindt u bovenaan in deze privacyverklaring en in ons impressum.

 

12. Rechten van de betrokkene

Voor zover u als betrokkene in de zin van art. 4 nr. 1 AVG geldt, hebt u de volgende rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens de AVG. De wettekst van de hierna vermelde rechten vindt u op

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO6.html.

Recht op bevestiging en toelichting

Onder de voorwaarden van art. 15 AVG hebt u het recht om een bevestiging te krijgen over het feit of er persoonsgegevens over u worden verwerkt, en op elk ogenblik kosteloos informatie te krijgen van de verwerkingsverantwoordelijke over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen, en om een kopie van deze informatie te krijgen.

Recht op correctie

Onder de voorwaarden van art. 16 AVG hebt u het recht om onmiddellijk correctie te krijgen van onjuiste persoonsgegevens over u. Verder hebt u het recht, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om de vervollediging te vragen van onvolledige persoonsgegevens — ook via een aanvullende verklaring.

Recht op verwijdering

Onder de voorwaarden van art. 17 AVG hebt u het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd, voor zover een van de in art. 17 AVG vermelde redenen vervuld is en de verwerking niet noodzakelijk is.

Recht op beperking van de verwerking

Onder de voorwaarden van art. 18 AVG hebt u het recht om de beperking van de verwerking te vragen, wanneer een van de voorwaarden vermeld in art. 18 AVG vervuld is.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Onder de voorwaarden van art. 20 AVG hebt u het recht om uw persoonsgegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen, en u hebt het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke zonder dat wij dat verhinderen, voor zover de andere voorwaarden van art. 20 AVG vervuld zijn.

Recht op herroeping van een toestemming

U hebt het recht om een gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk ogenblik te herroepen voor de toekomst. Gelieve de herroeping te richten aan de bovenvermelde contactgegevens.

Recht van bezwaar

Onder de voorwaarden van art. 21 AVG hebt u het recht om op elk ogenblik bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Zijn de voorwaarden voor een effectief bezwaar vervuld, dan mogen wij uw gegevens niet meer verwerken.

Recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende instantie

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of van een overtreding verdacht wordt, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de richtlijnen van de AVG.


13. Doorgave en bekendmaking van uw persoonsgegevens

De doorgave van uw persoonsgegevens gebeurt zoals hierna wordt beschreven.

De hosting van de website gebeurt bij een externe dienstverlener in Duitsland. Wij verzekeren daarbij dat een gegevensverwerking alleen in Duitsland plaatsvindt. Dat is voor het beheer van de website, voor zover dat noodzakelijk is voor de motivering, de uitvoering en de afwikkeling van het bestaande gebruikscontract en ook zonder uw toestemming mogelijk.

Afhankelijk van de wijze van de door u gewenste interactie (bijv. terugkoop, toewijzing opdracht, serviceaanvraag, informatie, enz.) kunnen uw gegevens worden uitgewisseld met derden, die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht (bijv. leveranciers, banken, enz.) of andere ondernemingen van de Wienerberger Gruppe. In bepaalde omstandigheden moeten wij ook persoonsgegevens bekendmaken, om te voldoen aan wettelijke vereisten of om rechten en overeenkomsten uit te voeren.

Doorgifte van gegevens aan derden: Voor de uitvoering van bepaalde opdrachten en voor de levering van bepaalde diensten werken wij met externe aanbieders (bijv. leveranciers) samen. Deze aanbieders mogen de door ons verzamelde en verwerkte gegevens uitsluitend gebruiken of doorgeven voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van de door Steinzeug-Keramo geplaatste bestelling.

Gegevensgebruik in het concern: De Steinzeug-Keramo Gruppe maakt deel uit van de internationale Wienerberger ondernemingsgroep met grensoverschrijdende interne bedrijfsprocessen, structuren en technische systemen. Wij kunnen uw persoonsgegevens binnen de Wienerberger Gruppe gebruiken en desgevallend doorsturen naar onze standplaatsen in andere landen voor de doeleinden vermeld onder punt 5, en volgens deze privacyrichtlijn. Onze privacyrichtlijnen en -procedures die in het hele concern van kracht zijn, zijn zodanig opgesteld dat in alle landen waar wij actief zijn, hetzelfde hoge beschermingsniveau gewaarborgd is. Een volledige lijst van de ondernemingen van onze Groep vindt u op
https://www.wienerberger.com/contact of https://www.wienerberger.com/the-company/company-sites.

Naleving van wetten en gelijkaardige verplichtingen: Wij sturen uw persoonsgegevens door om (i) een wet, een verordening, een opdracht van een overheidsinstantie of dwingende maatregelen uit te voeren of na te leven, (ii) veiligheidsrisico's te herkennen en te verhinderen, fraude of andere kwaadwillige activiteiten, (iii) bescherming en/of uitvoering van de rechten en de eigendom van Wienerberger of derden en (iv) bescherming van de rechten en de persoonlijke veiligheid van onze medewerkers en derden.

 

14. Bewaartermijn voor persoonsgegevens

Met betrekking tot de bewaartermijn geldt dat wij persoonsgegevens verwijderen, zodra hun opslag niet meer noodzakelijk is voor de uitvoering van het oorspronkelijke doel en er geen wettelijke bewaartermijnen meer bestaan. De wettelijke bewaartermijnen vormen uiteindelijk het criterium voor de definitieve duur van de opslag van persoonsgegevens. Na afloop van de termijn worden de overeenkomstige gegevens automatisch verwijderd. Wanneer bewaartermijnen bestaan volgt een beperking van de verwerking in de vorm van blokkering van de gegevens.

 

Marketing: Uw persoonsgegevens worden alleen voor marketingdoeleinden zoals enquêtes, verlotingen of andere reclameacties gebruikt, als u daarvoor toestemming hebt gegeven. In dat geval worden uw gegevens gedurende twee jaar na het laatste contact opgeslagen, tenzij een langere opslag om andere redenen wettelijk is toegestaan. Uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden kan op elk ogenblik worden herroepen. Bijzonderheden zie punt 12.

Verzending nieuwsbrief: Als u het webformulier invult om u aan te melden voor onze nieuwsbrief, dan gebruiken wij de door u vermelde gegevens uitsluitend om te bevestigen dat u de eigenaar van het vermelde e-mailadres bent en dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen, om een mailinglijst aan te maken, en om het gebruik van onze nieuwsbrief te analyseren. In dat geval worden uw gegevens gedurende twee jaar na de stopzetting van het abonnement opgeslagen, tenzij een langere opslag om andere redenen wettelijk is toegestaan. Uw gegevens worden door ons voor andere doeleinden gebruikt, als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Bestelling van brochures of ander informatiemateriaal: Als u brochures of ander informatiemateriaal van ons bestelt, dan worden de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw bestelling en vervolgens gedurende maximaal 1 jaar na de laatste bestelling opgeslagen. Voor de uitvoering van bestellingen kunnen wij een beroep doen op de diensten van derden, aan wie wij uw gegevens uitsluitend voor de uitvoering van uw bestelling doorgeven. Voor verder reikende doeleinden gebruiken wij alleen de door u ter beschikking gestelde gegevens, als u ons uw toestemming hebt gegeven.

Gebruik van het contactformulier: Als u het contactformulier gebruikt om vragen te stellen, worden de gegevens die u vermeldt in het contactformulier, inclusief uw contactgegevens, verwerkt om de vraag te beantwoorden en voor later gebruik opgeslagen, ingeval er nog vragen volgen. Voor de verwerking van uw vraag kunnen wij uw persoonsgegevens ook doorgeven aan ondernemingen van de Wienerberger Gruppe of aan derden (zie punt X). Uw persoonsgegevens worden gedurende de verwerking van de vraag en maximaal 1 jaar na beëindiging van de verwerking opgeslagen, tenzij een langere opslag om andere redenen wettelijk is toegestaan.

Vacaturebank: Sollicitaties bevatten persoonsgegevens (bijv. curriculum vitae, contactgegevens, enz.). Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens gebruiken binnen de Wienerberger Gruppe (zie punt X), om te beslissen of de sollicitant een job krijgt aangeboden dan wel of de sollicitatiebrief beantwoord moet worden. Wij zullen uw date enkel opslaan wanneer u daar uitdrukkelijk mee instemt, en dat voor een mogelijke periode van 5 jaar na het laatste contact (tenzij een langere opslag omwille van andere redenen toegelaten is), zodat wij u op een later moment mee in aanmerking kunnen nemen. 

Bescherming van rechten en eigendom: Als wij reden hebben om aan te nemen dat de rechten en de eigendom van Steinzeug-Keramo, haar klanten en derden ingeperkt zijn of zouden kunnen zijn, dan kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven om deze rechten en/of eigendom te gebruiken en door te geven. Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens bekend te maken, voor zover dat wettelijk is voorgeschreven of door de bevoegde instanties wordt voorgeschreven, om een correct verloop volgens de procedure die is vermeld op onze website, te garanderen en om de bovenvermelde rechten te beschermen.

Correctie en consolidatie van gegevens: Van tijd tot tijd kunnen de door u ter beschikking gestelde gegevens worden afgestemd of geconsolideerd met (i) gegevens uit onze bestaande registers (online en offline), (ii) gegevens die afkomstig zijn van een legaal gegevensbestand, voorgangers of (iii) gegevens uit andere bronnen.

 

15. Opmerking bij de terbeschikkingstelling van persoonsgegevens door de betrokkene in de Infopool

Op deze plaats willen wij u erover inlichten dat de terbeschikkingstelling van persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden wettelijk voorgeschreven is of kan voortvloeien uit contractuele regelingen. Om de prestaties die op de website worden aangeboden in de Infopool ten volle te benutten, is het noodzakelijk dat u met ons een overeenkomstig gebruikscontract (algemene gebruiksvoorwaarden) afsluit door de registratie. Voor de uitvoering van dat contract is het noodzakelijk dat u ons bepaalde persoonsgegevens meedeelt (bijv. gebruikersnaam, e-mailadres), die wij verwerken in het kader van de uitvoering van het contract. Als u ons deze persoonsgegevens niet meedeelt (niet ter beschikking stelt), dan heeft dat tot gevolg dat het contract met u niet kan worden afgesloten of bij slechts gedeeltelijke terbeschikkingstelling onze prestaties niet volledig kunnen worden geleverd.

 

16. Verwijzingen en links

Bij het opvragen van websites waarnaar wordt verwezen in het kader van onze website, kan opnieuw worden gevraagd naar gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, browsereigenschappen enz. Deze privacyverklaring regelt niet het verzamelen, doorgeven van persoonsgegevens of de omgang ermee door derden.

Derde aanbieders van diensten kunnen afwijkende en eigen bepalingen hebben voor de omgang met het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens. Bijgevolg is het raadzaam om u te informeren op de websites van derden, vooraleer u persoonsgegevens invoert, over hun praktijk voor de handhaving van persoonsgegevens.


17. Wijziging van de privacyverklaring

Wij ontwikkelen onze website permanent verder om u steeds betere diensten ter beschikking te kunnen stellen. Deze privacyverklaring zullen we altijd actueel houden en overeenkomstig aanpassen, wanneer en voor zover dat noodzakelijk zou zijn.

Over eventuele wijzigingen van deze privacyverklaring zullen wij u uiteraard tijdig informeren. Dat zullen wij bijv. doen via een e-mail naar het e-mailadres dat u ons hebt meegedeeld. Voor zover bovendien een verdere toestemming door u noodzakelijk zou zijn voor onze omgang met uw gegevens, zullen wij uiteraard uw toestemming vragen, vooraleer overeenkomstige wijzigingen van kracht worden.

U kunt de actuele versie van onze privacybepalingen op elk ogenblik opvragen op internet op LINK.


18. Functionaris voor gegevensbescherming

Voor zover u vragen hebt over de wetgeving inzake gevensbescherming, kunt u zich wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming.

Mein-Datenschutzbeauftragter.de

De heer Philipp Herold
Hafenstraße 1a
23568 Lübeck

E-mail: philipp.herold_at_hub24.de