Oświadczenie o ochronie prywatności Steinzeug Keramo sp. z o.o.

Polityka prywatności

§ 1 Cel

Niniejszy dokument opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w przedsiębiorstwie prowadzonym przez Steinzeug-Keramo sp. z o.o.

§ 2 Tożsamość

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Steinzeug-Keramo sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach-Śląskich, ul. Karola Miarki 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000459814. Kontaktować się z nami i realizować swoje uprawnienia można pisemnie na adres wskazany powyżej lub poprzez adres email: marketingPL_at_steinzeug-keramo.com

§ 3 Cele i podstawy prawne przetwarzania

 1. Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach, w zależności od rodzaju występującej relacji:
  1. kontaktu z Państwem, w szczególności w przypadku skorzystania z:
   • formularza kontaktowego,
   • poczty e-mail,
   • kontaktu telefonicznego.
  2. realizacji zawartej pomiędzy nami umowy,
  3. wykonania obowiązków nałożonych na nas przez prawo, w szczególności są to:
   • prowadzenie rachunkowości;
   • przechowywanie dokumentacji do celów podatkowych;
   • przekazywania informacji związanych z RODO;
   • realizacji złożonych przez państwa żądań na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. ochrony naszych interesów finansowych co stanowi prawnie uzasadniony interes, w szczególności w celu:
   • ochrony przed ewentualnymi Państwa roszczeniami;
   • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń (m.in. procesy windykacyjne).
  5. rozwoju lub promocji naszej działalności, co stanowi odrębny prawnie uzasadnionych interes, w szczególności w celu:
   • przedstawienia swoich produktów i rozwiązań systemowych;
   • świadczenia usług doradczych i przekazywania informacji technicznych;
   • wykonania i zarchiwizowania obliczeń statyki;
   • odpowiedzi na Państwa zapytania i wnioski;
   • przygotowywania ofert;
   • tworzenia analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby (m.in. raportowanie).
 2. Główną podstawę prawną stanowi dla nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane też jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1), w ramach RODO podstawą dla nas są:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a – czyli wyrażona przez Państwa zgoda w celach opisanych w §3 ust. 1 lit. a niniejszej Polityki;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b – realizacja umowy, w przypadku współpracy pomiędzy nami (§3 ust. 1 lit. a pkt. 3 lub 4 oraz §3 ust. 1 lit. niniejszej Polityki);
  3. niniejszej Polityki);
  4. art. 6 ust. 1 lit. c – obowiązek prawny w ramach przetwarzania realizowanego w przypadku spełnienia obowiązków narzuconych przez prawo (§3 ust. 1 lit. c lub d niniejszej Polityki);
  5. art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes (§3 ust. 1 lit. e lub f niniejszej Polityki).


§ 4 Okres przechowywania informacji

Państwa dane osobowe przechowujemy przez zróżnicowane okresy, zależne od celu:

 1. 2 lata od wykonania usługi w przypadku realizacji umowy o świadczenie usług.
 2. 3 lata w przypadku umieszczenia Państwa w naszej bazie kontaktów, liczonych od ostatniego kontaktu z Państwem.
 3. 5 lat od zakończenia roku podatkowego dla dokumentów przechowywanych w celach realizacji obowiązków podatkowych lub rachunkowych.
 4. 20 lat dla archiwizacji obliczeń statyki od daty ich przekazania do Państwa, dla ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. 


§ 5 Źródło danych

Informacje na Państwa temat pozyskujemy z różnorakich źródeł:

 1. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. Z portalu Facebook jeśli polubili Państwo nasz fanpage.
 3.  Bazy REGON,
 4.  Krajowego Rejestru Sądowego,
 5.  Biuletynu Informacji Publicznej,
 6. Strony internetowej organizacji, dla której świadczy Pan/Pani pracę,
 7. Bezpośrednio od Państwa,
 8. Od Państwa pracodawcy,
 9. Od spółki Steinzeug Keramo GmbH w przypadku rejestracji w usłudze Infopool.


§ 6 Odbiorcy

Korzystamy z usług świadczonych przez zewnętrzne podmioty, mogę one uzyskiwać wgląd do Państwa danych, ale wyłącznie w ramach świadczenia usługi. Są to:

 1. Dostawcy usług IT – korzystamy z usług zewnętrznych dostawców rozwiązań IT, m.in. w zakresie:
  1. prowadzenia witryny www,
  2. poczty e-mail,
  3. dostawy lub obsługi systemów informatycznych,
  4. serwisu IT.
 2. Profesjonalni doradcy prawni – korzystamy z usług wyspecjalizowanych podmiotów, które wspierają nas w ramach naszej działalności od strony prawnej.
 3. Wparcie sprzedaży – w ramach prowadzonej działalności zatrudniamy podwykonawców do obsługi marketingowej spółki, w zakresie m.in.
  1. prowadzenia akcji marketingowych,
  2. badań satysfakcji,
  3. promocji marki Steinzeug Keramo w Internecie.


§ 7 Prawa

W przypadku przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przynależą Państwu różnorakie prawa na gruncie m.in. RODO. Prawa te są związane z rodzajem przetwarzania oraz podstawą prawną, na której się opieramy, nie w każdym więc przypadku mogą Państwo w pełni je egzekwować. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. Prawo do cofnięcia zgody
  Mają Państwo prawo do cofnięcia każdej udzielonej nam na przetwarzanie danych osobowych zgody, w każdym czasie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas naszych działań na Państwa rzecz lub korzystanie z naszych funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych
  Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z przesyłaniem informacji o naszych nowych aktywnościach oraz inicjatywach.
  Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy te dane, wobec wykorzystania których wniesiony został sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
  Mają Państwo ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych. Pomimo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z ich przetwarzaniem. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Państwa zgodach lub historii aktywności, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych w związku z łączącym nas stosunkiem prawnym. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
  Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli otrzymamy takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Panu/Pani korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
 5. Prawo dostępu do danych osobowych
  Mają Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma Pan/Pani prawo:
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; 
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych. 
 1. Prawo do sprostowania danych osobowych
  Mają Państwo prawo do żądania od nas sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). 
 2. Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Mają Państwo prawo otrzymać dostarczone nam uprzednio swoje dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Prawo to będzie miało zastosowanie wyłącznie w zakresie danych które przetwarzamy w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę lub istniejącą pomiędzy nami umowę. Nie znajdzie więc zastosowania m.in. do danych które przetwarzamy w ramach narzuconego nam obowiązku wynikającego z prawa. Mają Państwo również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 
 3. Prawo do wniesienia skargi
  Mają Państwo prawo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Panu/Pani uprawnień. Jeżeli uważa Pan/Pani, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 8 Wymóg podania danych

Podanie danych jest:

 1. obowiązkowe względem danych niezbędnych do realizacji obowiązków podatkowych, w szczególności dla potrzeba wystawienia Faktury VAT oraz dla realizacji innych obowiązków - §3 ust. 1 lit. c
 2. konieczne w przypadku celów opisanych w §3 ust. 1 lit. a, b, d, e oraz lit. c pkt. 3
 3.  warunkiem zawarcia umowy - §3 ust. 1 lit. b.

Odmowa podania danych uniemożliwia nam współpracę z Państwem, kontakt, przekazywanie zamówionych informacji, odpowiedzenie na zgłoszone żądania, wykonania obliczeń statyki oraz wykonanie przetwarzanie w innych celach opisanych w niniejszej Polityce.


9. Wstawianie usług i treści stron trzecich

Nasza witryna internetowa wykorzystuje treści, serwis i usługi innych oferentów. Są to np. filmy udostępniane w serwisie YouTube. Do wywołania i przeglądania tych zasobów w przeglądarce użytkownika konieczne jest udostępnienie jego adresu IP. Oferent (zwany dalej „zewnętrznym oferentem”) korzysta wtedy także z adresu IP odnośnego użytkownika.

Pomimo że staramy się korzystać z usług tylko takich zewnętrznych oferentów, którzy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu udostępnienia zasobów, to nie mamy wpływu na ewentualne zapamiętanie tego adresu. Proces ten służy m.in. do celów statystycznych. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zapisaniu adresu IP użytkownika poinformujemy go o tym.

Korzystanie z usługi Google Analytics

W niniejszej witrynie internetowej wykorzystywana jest usługa analizy internetowej Google Analytics firmy Google LLC („Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa plików cookie, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje utworzone przez plik cookie dotyczące korzystania przez użytkownika z tej witryny internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. 

W przypadku aktywacji anonimizacji IP w naszej witrynie internetowej adres IP dostępny na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie wcześniej skrócony przez Google. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zostanie skrócony. W takich przypadkach przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 pkt 1 RODO ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes do analizy statystycznej sposobów korzystania przez użytkowników z witryny internetowej w celu jej optymalizacji i na potrzeby marketingu.

Google, działając w imieniu naszej firmy jako właściciela tej strony internetowej, będzie wykorzystywał te informacje do analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z tej witryny internetowej, do tworzenia raportów dotyczących ogólnej aktywności w witrynie oraz do świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem witryny internetowej i ogólnie internetu. Adres IP udostępniany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi Google.

Zapisywanie plików cookie można wyłączyć przez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki, jednak informujemy, że może to uniemożliwić lub ograniczyć dostępność pewnych funkcji niniejszej witryny internetowej.

Ponadto można zapobiec zapisywaniu generowanych przez pliki cookie danych związanych z korzystaniem z witryny internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod podanym poniżej linkiem:  [aktualny link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl].

Alternatywnie można zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics, ustawiając rezygnację z plików cookie – w tym celu należy kliknąć <a href="javascript:gaOptout()">tutaj</a>. W celu usunięcia plików cookie zapisanych w przeglądarce – po zakończeniu kliknąć ponownie ten link.

Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem:  https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl

Użycie Matomo (Piwik)

Niniejsza witryna wykorzystuje usługi analityczne Open Source Web Analitycs Matomo. Matomo wykorzystuje pliki cookie. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę korzystania przez niego ze witryny internetowej. Informacje o korzystaniu z naszej witryny internetowej zebrane przez pliki cookie są następnie zapamiętywane na naszym serwerze. Adres IP zostaje poddany anonimizacji przed takim zapisaniem.

Pliki cookie Matomo pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika, dopóki ich nie usunie.

Podstawą prawną do zapisywania plików cookie Matomo są przepisy zawarte w art. 6 pkt 1 lit. f) RODO. Właściciel witryny internetowej ma prawnie uzasadniony interes do anonimowej analizy zachowania użytkowników w celu optymalizacji swojej oferty internetowej i reklam.

Informacje o korzystaniu z naszej witryny internetowej zebrane przez pliki cookie nie są udostępnianie żadnym stronom trzecim. Zapisywanie plików cookie można wyłączyć przez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki, jednak informujemy, że może to uniemożliwić lub ograniczyć dostępność pewnych funkcji niniejszej witryny internetowej.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na zapamiętanie i wykorzystanie swoich danych, może zablokować wykonanie tych operacji tutaj. W takim przypadku zostanie uruchomiona funkcja „Opt-Out-Cookie” w przeglądarce stosowanej przez użytkownika, która uniemożliwi zapamiętywanie przez Matomo danych o korzystaniu z tej witryny internetowej. Usunięcie plików cookie z przeglądarki spowoduje również usunięcie pliku z informacją o odrzuceniu plików cookie Matomo. Funkcja rezygnacji z plików cookie musi być uaktywniana po każdym odwiedzeniu naszej witryny.


10. Bezpieczeństwo danych

Niestety przesył informacji przez internet nigdy nie daje 100% pewności bezpieczeństwa tych danych, dlatego też nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez internet do naszej witryny internetowej.

Niemniej zabezpieczamy dane osobowe użytkowników przesłane do naszej witryny za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, uszkodzeniem, dostępem, zmianami i rozpowszechnianiem przez nieuprawnione osoby.

W szczególności dane osobowe użytkowników są przesyłane w sposób zaszyfrowany. Stosujemy do tego systemy szyfrowania SSL/TLS (ang. Secure Sockets Layer / Transport Layer Security). Stosowane przez nas zabezpieczenia są na bieżąco doskonalone i wzbogacane o najnowsze rozwiązania technologiczne.


11. Nawiązanie kontaktu

Użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego. W takim przypadku zapamiętamy przekazane przez niego dane osobowe w celu załatwienia zgłaszanej sprawy i nawiązania z nim kontaktu. Takie dane użytkownik udostępnia na zasadzie pełnej dobrowolności, a my przekazujemy danych uzyskanych w ten sposób żadnym stronom trzecim.

Dane konieczne do nawiązania kontaktu są wyszczególnione wyżej w niniejszym Oświadczeniu. Ponadto są one podane w naszej stopce.


12. Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli użytkownik jest osobą, której dane dotyczą, w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, to ma następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z RODO: Ustawowe brzmienie poniżej wymienionych praw jest dostępne pod następującym łączem:

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO6.html.

Prawo do potwierdzenia i informacji

Zgodnie z art. 15 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do zażądania od administratora potwierdzenia, że jej dane osobowe zostały przetworzone i każdorazowo po ich przetworzeniu – do uzyskania bezpłatnej informacji o zatrzymywanych danych osobowych wraz z ich kopią.

Prawo do sprostowania danych

Zgodnie z art. 16 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do zażądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto ma prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie uzupełniającego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Zgodnie z art. 17 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do zażądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 17 RODO lub gdy nie jest już wymagane ich przetwarzanie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z art. 18 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania (danych osobowych) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 18 RODO.

Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek w nim wymienionych osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i do ich przekazania innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.

Prawo do wycofania zgody

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania udzielonej nam zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości. Takie odwołanie prosimy przekazać z użyciem podanych danych kontaktowych.

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku złożenia takiego sprzeciwu nie wolno nam dalej przetwarzać takich danych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważa ona, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.


13. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych użytkownika

Dane osobowe użytkownika będą udostępniane w sposób opisany poniżej.

Witryna internetowa jest prowadzona przez zewnętrznego usługodawcę mającego siedzibę w Niemczech. Zapewniamy tym samym, że dane są przetwarzane tylko w Niemczech. Jest to konieczne do zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej oraz przygotowania, przedstawienia i wykonania zawartej umowy na korzystanie (z zasobów internetowych) i będzie możliwe również bez zgody użytkownika.

Zależnie od rodzaju usługi i reakcji, jakiej oczekuje użytkownik (np. zwrotny telefon, złożenie zamówienia, zapytanie ofertowe, prośba o informacje itp.), jego dane osobowe mogą być przekazane stronom trzecim uczestniczącym w realizacji zlecenia (np. dostawcom, bankom itp.) lub innym spółkom z grupy Wienerberger. W konkretnych przypadkach będziemy musieli również udostępnić dane osobowe użytkownika w celu spełnienia przepisów ustawowych, prawa i dotrzymania zawartych porozumień.

Przekazanie danych stronom trzecim: W celu wykonania pewnych zleceń i usług współpracujemy z zewnętrznymi partnerami (np. dostawcami). Tacy partnerzy mogą wykorzystywać lub udostępniać zebrane przez nas i przetworzone dane wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez Steinzeug-Keramo.

Wykorzystanie danych w koncernie: Grupa Steinzeug-Keramo należy do międzynarodowego koncernu Wienerberger mającego ponadnarodową strukturę i organizację oraz infrastrukturę techniczną i procesy realizowane w różnych krajach. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników w ramach całej grupy Wienerberger i udostępniać je w razie potrzeby naszym oddziałom w innych krajach w celach wskazanych w pkt 5 i zgodnie z niniejszym Oświadczeniem. Nasze korporacyjne wytyczne i procedury ochrony danych są tak sformułowane, że we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, zapewniają jednakowo wysoki poziom ochrony danych. Kompletny wykaz spółek należących do naszej grupy jest dostępny pod następującymi łączami:
https://www.wienerberger.com/contact lub https://www.wienerberger.com/the-company/company-sites.

Zgodność z przepisami ustawowymi i innymi podobnymi zobowiązaniami: Dane osobowe użytkownika będziemy udostępniać w celu (i) wykonania/dotrzymania przepisów ustawowych, rozporządzeń, decyzji organów nadzorczych lub innych nakazów, (ii) identyfikacji i eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa, wyłudzeń i innych aktów złej woli, (iii) ochrony i/lub realizacji praw i własności grupy Wienerberger lub stron trzecich, i (iv) ochrony należnych praw i bezpieczeństwa osobistego naszych pracowników i stron trzecich.


14. Okres zatrzymywania danych osobowych

Dane osobowe będziemy zatrzymywać tak długo, jak będzie to konieczne, i usuniemy je natychmiast, gdy ich dalsze przechowywanie w pierwotnym celu nie będzie już dłużej potrzebne i po upływie okresów zatrzymywania wymaganych przez przepisy prawa. Okresy zatrzymywania wymagane przez prawo są ostatecznym kryterium czasu przechowywania danych osobowych. Po upływie takiego czasu odnośne dane są rutynowo usuwane. W okresie przechowywania danych wymaganym przez prawo obowiązuje ograniczenie ich przetwarzania.

Marketing: Dane osobowe użytkownika będą używane wyłącznie do celów marketingowych, np. do badań ankietowych, podczas losowania nagród lub w innych kampaniach reklamowych i tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. W takim przypadku zatrzymamy jego dane na okres 2 lat od ostatniego kontaktu, o ile przepisy prawa nie wymagają dłuższego okresu zatrzymywania. Użytkownik może w każdym momencie wycofać udzieloną zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do celów marketingowych. Szczegóły – patrz pkt 12.

Subskrypcja biuletynu: W przypadku wypełnienia formularza online w celu subskrypcji naszego biuletynu będziemy wykorzystywać dane użytkownika tylko do potwierdzenia, że jest on właścicielem podanego adres e-mail i interesuje go otrzymywanie naszego biuletynu oraz w celu tworzenia listy odbiorców biuletynu i analizy zainteresowania. W takim przypadku zatrzymamy dane użytkownika na okres dwóch lat od zakończenia subskrypcji, o ile przepisy prawa nie wymagają dłuższego okresu zatrzymywania. Każde inne wykorzystanie danych osobowych użytkownika będzie wymagało uzyskania jego wcześniejszej wyraźnej zgody.

Zamawianie katalogów i innych materiałów informacyjnych: W przypadku zamówienia naszego katalogu lub innych materiałów informacyjnych będziemy wykorzystywać dane osobowe udostępnione przez użytkownika tylko w celu realizacji takiego zamówienia. Okres zatrzymywania tych danych będzie wynosić maks. 1 rok od daty ostatniego zamówienia. Przy realizacji zamówień możemy korzystać z usług stron trzecich, którym udostępnimy dane użytkownika wyłącznie w celu wykonania odnośnego zamówienia. Każde inne wykorzystanie danych osobowych udostępnionych przez użytkownika będzie wymagało uzyskania jego wcześniejszej wyraźnej zgody.

Użycie formularza kontaktowego: W przypadku użycia formularza kontaktowego do uzyskania odpowiedzi zwrotnej spośród informacji podanych przez użytkownika w tym formularzu będziemy wykorzystywać wyłącznie jego dane kontaktowe w celu opracowania złożonego zapytania i zapiszemy je do późniejszego wykorzystania w przypadku kolejnych zapytań. W związku z opracowaniem takiego zapytania możemy udostępnić dane osobowe użytkownika również innym spółkom z Grupy Wienerberger lub stronom trzecim (patrz pkt X). Dane te będą przechowywane przez czas konieczny na opracowanie zapytania i przez maks. 1 rok po jego zakończeniu, o ile dłuższe zatrzymywanie tych danych nie jest wymagane przez przepisy prawa.

Giełda pracy: Rekrutacja personelu wymaga przekazania danych osobowych (np. w CV, danych kontaktowych itp.). Możemy wykorzystywać takie dane osobowe w obrębie Grupy Wienerberger (patrz Punkt X) przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu kandydata lub do odpowiedzi na jego aplikację o pracę. Tylko w przypadku wyraźnej zgody przechowamy Państwa dane przez okres pięciu lat od ostatniego kontaktu (chyba że dłuższe przechowywanie jest prawnie dozwolone) w celu uwzględnienia ich w późniejszym terminie.

Ochrona praw i mienia: Jeśli będziemy mieć podstawę do przypuszczeń, że doszło lub może dojść do naruszenia praw i/lub mienia Steinzeug-Keramo, jego klientów lub stron trzecich, to możemy wykorzystać i udostępnić dane osobowe użytkownika w celu ochrony tych praw i/lub własności. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub zarządzenia kompetentnych organów władzy, w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania wskazanego w naszej witrynie internetowej oraz ochrony powyżej wspomnianych praw.

Uzgadnianie i konsolidacja danych: Co jakiś czas może zajść konieczność uzgadniania lub konsolidacji danych osobowych przekazanych przez użytkownika z danymi (i) zawartymi w posiadanych przez nas rejestrach (online i offline), (ii) zawartymi w oficjalnych dokumentach rejestracyjnych poprzednika prawnego lub (iii) pochodzącymi z innych źródeł.


15. Wskazówka dotycząca udostępniania danych przez osobę, której dane dotyczą, w usłudze Infopool

Chcemy wyjaśnić, że w pewnych okolicznościach udostępnienie danych osobowych może być wymagane przez przepisy prawa lub ustalenia kontraktowe. W celu pełnego wykorzystania możliwości oferowanych w usłudze Infopool w naszej witrynie internetowej użytkownik musi podpisać z nami stosowną umowę (tj. zaakceptować nasze ogólne warunki świadczenia usług) poprzez dokonanie rejestracji. Do wykonania tej umowy użytkownik musi udostępnić nam pewne swoje dane osobowe (np. nazwisko, adres e-mail), które będziemy przetwarzać przy jej realizacji. Jeśli nie otrzymamy tych danych od użytkownika, to nie będzie możliwe zawarcie z nim takiej umowy, a jeśli udostępnione dane nie będą kompletne – użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać z naszych usług.


16. Odsyłacze i łącza

Podczas odwiedzania witryn internetowych, do których linki są podane w naszej witrynie, użytkownik może być ponownie poproszony o podanie swoich danych takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy i e-mail, identyfikator przeglądarki internetowej itp. Niniejsze Oświadczenie nie reguluje zakresu ani procedury zbierania i udostępniania danych osobowych przez strony trzecie.

Strony trzecie mogą mieć swoje własne zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych różniące się od naszych. Dlatego przed podaniem swoich danych radzimy użytkownikowi odwiedzić witrynę internetową odnośnego dostawcy usług i zapoznać się z jego polityką postępowania z danymi osobowymi.


17. Zmiany w niniejszym Oświadczeniu

Przez cały czas na bieżąco aktualizujemy naszą witrynę, aby coraz lepiej dopasować nasze usługi do potrzeb użytkowników. W związku z tym niniejsze Oświadczenie podlega ciągłej aktualizacji w koniecznym czasie i zakresie.

O każdej zmianie w Oświadczeniu poinformujemy wszystkich użytkowników w odpowiednim czasie za pomocą wiadomości wysłanych na podane przez nich adresy e-mail. Jeśli do zmian w postępowaniu z danymi osobowymi użytkownika będzie konieczna jego dodatkowa zgoda, to przed wprowadzeniem takich zmian zwrócimy się do niego o jej udzielenie.

Aktualna wersja naszych zasad ochrony danych jest dostępna pod następującym adresem: LINK.