Oświadczenie o ochronie prywatności Steinzeug Keramo sp. z o.o.

Polityka prywatności

§ 1 Cel

Niniejszy dokument opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w przedsiębiorstwie prowadzonym przez Steinzeug-Keramo sp. z o.o.

§ 2 Tożsamość

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Steinzeug-Keramo sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach-Śląskich, ul. Karola Miarki 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000459814. Kontaktować się z nami i realizować swoje uprawnienia można pisemnie na adres wskazany powyżej lub poprzez adres email: marketingPL_at_steinzeug-keramo.com
 2. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem Philipp.Herold_at_hub24.de

§ 3 Cele i podstawy prawne przetwarzania

 1. Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach, w zależności od rodzaju występującej relacji:
  1. kontaktu z Państwem, w szczególności w przypadku skorzystania z:
   • formularza kontaktowego,
   • poczty e-mail,
   • kontaktu telefonicznego.
  2. realizacji zawartej pomiędzy nami umowy,
  3. wykonania obowiązków nałożonych na nas przez prawo, w szczególności są to:
   • prowadzenie rachunkowości;
   • przechowywanie dokumentacji do celów podatkowych;
   • przekazywania informacji związanych z RODO;
   • realizacji złożonych przez państwa żądań na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. ochrony naszych interesów finansowych co stanowi prawnie uzasadniony interes, w szczególności w celu:
   • ochrony przed ewentualnymi Państwa roszczeniami;
   • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń (m.in. procesy windykacyjne).
  5. rozwoju lub promocji naszej działalności, co stanowi odrębny prawnie uzasadnionych interes, w szczególności w celu:
   • przedstawienia swoich produktów i rozwiązań systemowych;
   • świadczenia usług doradczych i przekazywania informacji technicznych;
   • wykonania i zarchiwizowania obliczeń statyki;
   • odpowiedzi na Państwa zapytania i wnioski;
   • przygotowywania ofert;
   • tworzenia analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby (m.in. raportowanie).
 2. Główną podstawę prawną stanowi dla nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane też jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1), w ramach RODO podstawą dla nas są:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a – czyli wyrażona przez Państwa zgoda w celach opisanych w §3 ust. 1 lit. a niniejszej Polityki;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b – realizacja umowy, w przypadku współpracy pomiędzy nami (§3 ust. 1 lit. a pkt. 3 lub 4 oraz §3 ust. 1 lit. niniejszej Polityki);
  3. niniejszej Polityki);
  4. art. 6 ust. 1 lit. c – obowiązek prawny w ramach przetwarzania realizowanego w przypadku spełnienia obowiązków narzuconych przez prawo (§3 ust. 1 lit. c lub d niniejszej Polityki);
  5. art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes (§3 ust. 1 lit. e lub f niniejszej Polityki).


§ 4 Okres przechowywania informacji

Państwa dane osobowe przechowujemy przez zróżnicowane okresy, zależne od celu:

 1. 2 lata od wykonania usługi w przypadku realizacji umowy o świadczenie usług.
 2. 3 lata w przypadku umieszczenia Państwa w naszej bazie kontaktów, liczonych od ostatniego kontaktu z Państwem.
 3. 5 lat od zakończenia roku podatkowego dla dokumentów przechowywanych w celach realizacji obowiązków podatkowych lub rachunkowych.
 4. 20 lat dla archiwizacji obliczeń statyki od daty ich przekazania do Państwa, dla ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. 


§ 5 Źródło danych

Informacje na Państwa temat pozyskujemy z różnorakich źródeł:

 1. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. Z portalu Facebook jeśli polubili Państwo nasz fanpage.
 3.  Bazy REGON,
 4.  Krajowego Rejestru Sądowego,
 5.  Biuletynu Informacji Publicznej,
 6. Strony internetowej organizacji, dla której świadczy Pan/Pani pracę,
 7. Bezpośrednio od Państwa,
 8. Od Państwa pracodawcy,
 9. Od spółki Steinzeug Keramo GmbH w przypadku rejestracji w usłudze Infopool.


§ 6 Odbiorcy

Korzystamy z usług świadczonych przez zewnętrzne podmioty, mogę one uzyskiwać wgląd do Państwa danych, ale wyłącznie w ramach świadczenia usługi. Są to:

 1. Dostawcy usług IT – korzystamy z usług zewnętrznych dostawców rozwiązań IT, m.in. w zakresie:
  1. prowadzenia witryny www,
  2. poczty e-mail,
  3. dostawy lub obsługi systemów informatycznych,
  4. serwisu IT.
 2. Profesjonalni doradcy prawni – korzystamy z usług wyspecjalizowanych podmiotów, które wspierają nas w ramach naszej działalności od strony prawnej.
 3. Wparcie sprzedaży – w ramach prowadzonej działalności zatrudniamy podwykonawców do obsługi marketingowej spółki, w zakresie m.in.
  1. prowadzenia akcji marketingowych,
  2. badań satysfakcji,
  3. promocji marki Steinzeug Keramo w Internecie.


§ 7 Prawa

W przypadku przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przynależą Państwu różnorakie prawa na gruncie m.in. RODO. Prawa te są związane z rodzajem przetwarzania oraz podstawą prawną, na której się opieramy, nie w każdym więc przypadku mogą Państwo w pełni je egzekwować. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. Prawo do cofnięcia zgody
  Mają Państwo prawo do cofnięcia każdej udzielonej nam na przetwarzanie danych osobowych zgody, w każdym czasie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas naszych działań na Państwa rzecz lub korzystanie z naszych funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych
  Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z przesyłaniem informacji o naszych nowych aktywnościach oraz inicjatywach.
  Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy te dane, wobec wykorzystania których wniesiony został sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
  Mają Państwo ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych. Pomimo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z ich przetwarzaniem. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Państwa zgodach lub historii aktywności, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych w związku z łączącym nas stosunkiem prawnym. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
  Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli otrzymamy takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Panu/Pani korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
 5. Prawo dostępu do danych osobowych
  Mają Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma Pan/Pani prawo:
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; 
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych. 
 1. Prawo do sprostowania danych osobowych
  Mają Państwo prawo do żądania od nas sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). 
 2. Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Mają Państwo prawo otrzymać dostarczone nam uprzednio swoje dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Prawo to będzie miało zastosowanie wyłącznie w zakresie danych które przetwarzamy w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę lub istniejącą pomiędzy nami umowę. Nie znajdzie więc zastosowania m.in. do danych które przetwarzamy w ramach narzuconego nam obowiązku wynikającego z prawa. Mają Państwo również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 
 3. Prawo do wniesienia skargi
  Mają Państwo prawo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Panu/Pani uprawnień. Jeżeli uważa Pan/Pani, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 8 Wymóg podania danych

Podanie danych jest:

 1. obowiązkowe względem danych niezbędnych do realizacji obowiązków podatkowych, w szczególności dla potrzeba wystawienia Faktury VAT oraz dla realizacji innych obowiązków - §3 ust. 1 lit. c
 2. konieczne w przypadku celów opisanych w §3 ust. 1 lit. a, b, d, e oraz lit. c pkt. 3
 3.  warunkiem zawarcia umowy - §3 ust. 1 lit. b.

Odmowa podania danych uniemożliwia nam współpracę z Państwem, kontakt, przekazywanie zamówionych informacji, odpowiedzenie na zgłoszone żądania, wykonania obliczeń statyki oraz wykonanie przetwarzanie w innych celach opisanych w niniejszej Polityce.

Oświadczenie o ochronie prywatności Steinzeug-Keramo GmbH

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych ma dla nas priorytetowe znaczenie. Celem niniejszego Oświadczenia o ochronie danych jest zapoznanie użytkowników naszej witryny internetowej ze sposobem, zakresem i celami przetwarzania danych osobowych oraz z prawami przysługującymi użytkownikowi będącemu osobą, której dane dotyczą, w rozumieniu art. 4 pkt 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Niniejsze Oświadczenie uwzględnia już nowelizację wprowadzoną przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązujące od dnia 25.05.2018. Niniejsze Oświadczenie spełnia również obowiązujące do chwili obecnej przepisy zawarte w § 13 niemieckiej ustawy o mediach cyfrowych (Telemediengesetz).


1. Podmiot będący administratorem danych

Niniejszą witryną internetową i zakresem usług zarządza:

Steinzeug-Keramo GmbH
Alfred-Nobel-Str. 17

50226 Frechen

Niemcy

Tel.:  +49 2234.507-0
E-mail: info_at_steinzeug-keramo.com
Witryna internetowa: www.steinzeug-keramo.com

Dyrektorzy zarządzający: Bernd Ebbers | Ronny Neys


2. Informacje ogólne

Przy tworzeniu tej witryny internetowej kierowaliśmy się zamiarem ograniczenia do minimum potrzeby zbierania danych o jej użytkownikach. Zasadniczo wejście na naszą witrynę nie wymaga podawania żadnych danych osobowych. Dopiero gdy odwiedzający zdecyduje się na skorzystanie z którejś z naszych usług (np. użycie formularza kontaktowego), konieczne jest podanie jego danych osobowych. W takim przypadku zawsze dbamy o to, aby dane osobowe odwiedzającego stronę były przetwarzane zgodnie z przepisami ustawowymi lub otrzymaną zgodą osoby, której dotyczą. Opieramy się przy tym na uregulowaniach zawartych w obowiązującym od dnia 25.05.2018 ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), odnośnych przepisach krajowych (np. federalnej ustawie o ochronie danych [Bundedatenschutzgesetz], niemieckiej ustawie o mediach elektronicznych [Telemediengesetz]) lub na innych szczególnych przepisach o ochronie danych.


3. Definicje

Pojęcia stosowane w niniejszym Oświadczeniu mają zgodnie z RODO następujące znaczenie:

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”), przy czym „możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna” jest to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub ich zestawach w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

„Ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;

„Pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

„Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, przy czym, jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to sam administrator lub szczególne kryteria jego wyboru może/mogą być wyznaczone zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego;

„Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

„Strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;

„Zgoda” osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne oświadczenie woli wyrażone przez tę osobę w formie deklaracji lub innej jednoznacznej czynności potwierdzającej przyzwolenie na przetwarzanie jej danych osobowych;


4. Zgoda

Czasami podczas odwiedzania naszej witryny internetowej zbieramy pewne dane osoby odwiedzającej, do czego potrzebujemy jej zgody. Odbywa się to za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w naszej zakładce „Service- und Download” podczas zamawiania prospektów, rejestracji w naszej usłudze Infopool oraz subskrypcji naszego biuletynu.

Wyrażenie zgody

Korzystając z udostępnionych przez nas formularzy, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie przez nas przekazanych przez niego danych osobowych i ich przetwarzanie w sposób przedstawiony w niniejszym Oświadczeniu. Zgodę tę użytkownik może odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, przekazując nam stosowne oświadczenie woli. Informujemy jednak, że bez takiej zgody nie będzie możliwe korzystanie z naszych usług. W celu wycofania zgody prosimy o skorzystanie z dowolnej z poniższych metod kontaktu (prosimy o podanie przy tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub pocztowego).


5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe konieczne do przygotowania, przedstawienia i realizacji naszej oferty usług, przetwarzamy w oparciu o podstawę prawną zawartą w art. 6 pkt 1 lit. b) RODO. Jeśli korzystamy z usług zewnętrznych dostawców przy przetwarzaniu danych kontraktowych, to podstawą prawną takiego przetwarzania są przepisy zawarte w art. 28 RODO.

Dane osobowe są przez nas zbierane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w poniższych celach:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania („cel, w jakim dane są przetwarzane”)

do nawiązywania kontaktów i prowadzenia związanej z tym korespondencji

w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą

do załatwiania spraw zgłaszanych przez tę osobę i udzielania jej ewentualnych dalszych porad

w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą

do przesyłania jej naszych prospektów i informacji o produktach

w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą

do rejestracji tej osoby w usłudze Infopool

w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą

do zapewnienia, że nasza witryna internetowa jest przedstawiona w sposób jak najbardziej efektywny i interesujący (np. poprzez wykonywanie anonimowego ankietowania)

ze względu na prawnie uzasadnione interesy

do technicznego wykonania naszych ofert

ze względu na prawnie uzasadnione interesy

do uczestnictwa w badaniach ankietowych połączonych z losowaniem nagród

 

6. Zebrane i przetworzone dane osobowe

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy użytkownik świadomie i dobrowolnie nam je udostępni (np. wypełniając odpowiednie formularze lub przesyłając nam dane pocztą elektroniczną).

W formularzach, które udostępniamy, są zawarte przede wszystkim następujące dane:

Ogólne dane kontaktowe:

 • Imię*
 • Nazwisko*
 • Adres e-mail*
 • Wiadomość*
 • Firma
 • Telefon

Zamówienie naszych prospektów/dokumentów:

 • Imię*
 • Nazwisko*
 • Firma*
 • Dział
 • Ulica
 • Kod pocztowy*
 • Miejscowość
 • Województwo*
 • Adres e-mail*

Dane do rejestracji w celu subskrypcji naszego biuletynu:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Firma
 • E-mail / nazwa użytkownika*
 • Zgoda na warunki korzystania*

Dane do rejestracji w usłudze Infopool:

 • Zwrot grzecznościowy*
 • Imię*
 • Nazwisko*
 • Stanowisko służbowe*
 • Stanowisko
 • Dane do grupy*
 • Firma*
 • Adres firmy*
 • Telefon/faks*
 • E-mail / nazwa użytkownika*
 • Hasło*
 • Zgoda na warunki korzystania*

Dane osobowe udostępnione przez użytkownika i ich treść będą przechowywane wyłącznie przez nas oraz powiązane z nami spółki. Dane użytkownika zostaną zachowane i będą przetwarzane wyłącznie do celów wskazanych w pkt 5. Każde inne użycie tych danych wymaga wyraźnej zgody osoby, której dotyczą. Taka sama zgoda jest wymagana na przekazanie/udostępnienie tych danych stronom trzecim.


7. Ogólne pliki raportów

Serwer witryny internetowej będzie czasowo przechowywał w plikach raportów informacje o połączeniach z wywołanym komputerem w sieci (adres IP), strony witryny internetowej odwiedzane przez użytkownika, datę, godzinę i czas wizyty na naszej witrynie, identyfikatory użytych przeglądarek i rodzajów systemów operacyjnych, a także witrynę, z której nastąpiło logowanie do naszej witryny, oraz informacje o pomyślnym pobraniu zapisywane w plikach protokołu (plikach dziennika). Obsługa techniczna witryn internetowych oraz anonimowe zbieranie danych umożliwia przeprowadzenie analizy statystycznej odwiedzin ofert Steinzeug-Keramo oraz wykonanie oceny w celu poprawy ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie i zagwarantowania optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Dane zawarte w raportach tworzonych przez serwery będą przechowywane oddzielnie od wszystkim danych osobowych udostępnionych przez użytkownika.

Gdy użytkownik opuści naszą witrynę internetową, niezwłocznie usuniemy lub zanonimizujemy jego adres IP (o ile przepisy prawa nie będą wymagać jego zachowania).


8. Pliki cookie

Zastosowanie plików cookie

W naszej witrynie internetowej informacje są zbierane i zapisywane za pomocą plików cookie przeglądarki.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na nośniku danych w komputerze użytkownika, które zapamiętują określone ustawienia i informacje w celu ich późniejszego udostępnienia naszemu systemowi. Plik cookie zawiera z reguły nazwę domeny, z której został wysłany, oraz datę utworzenia i alfanumeryczny kod identyfikacyjny.

Po co stosujemy pliki cookie?

Pliki cookie umożliwiają naszym systemom identyfikację urządzenia końcowego odbiorcy i ewentualne natychmiastowe udostępnienie wcześniej przygotowanych ustawień. Natychmiast po uzyskaniu dostępu użytkownika do naszej platformy plik cookie jest przesyłany na twardy dysk komputera tego użytkownika. Pliki cookie pomagają nam w doskonaleniu naszej witryny internetowej i w oferowaniu użytkownikom usług lepszych i bardziej dostosowanych do ich potrzeb. Dzięki plikom cookie możemy zidentyfikować komputer lub końcowe urządzenie mobilne użytkownika przy jego kolejnej wizycie w naszej witrynie internetowej, dzięki czemu możemy:

 • zapamiętać informacje o preferowanej aktywności użytkownika w witrynie i odpowiednio dostosować ją do jego indywidualnych zainteresowań;
 • przyspieszyć wykonywanie usług, którymi dany użytkownik jest zainteresowany;

współpracujemy ze stronami trzecimi, które pomagają nam w uatrakcyjnianiu oferty internetowej i naszej witryny internetowej; Dlatego podczas odwiedzin naszej witryny również pliki cookie naszych partnerów internetowych (stron trzecich) są zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika. Są to pliki cookie, które zostają automatycznie usunięte po upływie określonego czasu.

Wykaz stosowanych przez nas plików cookie znajduje się w poniższej tabeli:

Nazwa pliku cookie

Czy jest to plik cookie strony pierwszej czy trzeciej?

W przypadku pliku cookie strony trzeciej: Kto je wysyła?

Opis/funkcja

 

Standardowy czas działania

 

-utma

Strona pierwsza

Konieczny do korzystania z witryny internetowej

2 lata

-utmb

Strona pierwsza

Konieczny do korzystania z witryny internetowej

30 min

_utmc

Strona pierwsza

Konieczny do korzystania z witryny internetowej

Po zakończeniu sesji przeglądarki

-utmt

Strona pierwsza

Konieczny do korzystania z witryny internetowej

10 min

_utmv

Strona pierwsza

Konieczny do korzystania z witryny internetowej

bezpośredni

_utmz

Strona pierwsza

Konieczny do korzystania z witryny internetowej

6 miesięcy

PHPSESSID

Strona pierwsza

Konieczny do korzystania z witryny internetowej

Po zakończeniu sesji przeglądarki

_pk_id.12.fbbf

Strona pierwsza

Konieczny do korzystania z witryny internetowej

1 miesiąc

_pk_ses.12.fbbf

Strona pierwsza

Konieczny do korzystania z witryny internetowej

45 min

cookieconsent_dismissed

 

 

 

Czy użytkownik może zdecydować o korzystaniu z plików cookie?

Jeśli użytkownik nie życzy sobie korzystania z plików cookie, może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby nie akceptowała zapisywania plików cookie. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku można mieć tylko ograniczony lub niepełny dostęp do funkcji dostępnej w naszej witrynie. Jeśli użytkownik zgadza się tylko na przyjmowanie naszych plików cookie, a nie zgadza się na stosowanie plików pochodzących od naszych dostawców usług i partnerów internetowych, może ustawić w przeglądarce opcję blokowania plików cookie stron trzecich. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za użycie plików cookie stron trzecich.


9. Wstawianie usług i treści stron trzecich

Nasza witryna internetowa wykorzystuje treści, serwis i usługi innych oferentów. Są to np. filmy udostępniane w serwisie YouTube. Do wywołania i przeglądania tych zasobów w przeglądarce użytkownika konieczne jest udostępnienie jego adresu IP. Oferent (zwany dalej „zewnętrznym oferentem”) korzysta wtedy także z adresu IP odnośnego użytkownika.

Pomimo że staramy się korzystać z usług tylko takich zewnętrznych oferentów, którzy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu udostępnienia zasobów, to nie mamy wpływu na ewentualne zapamiętanie tego adresu. Proces ten służy m.in. do celów statystycznych. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zapisaniu adresu IP użytkownika poinformujemy go o tym.

Korzystanie z usługi Google Analytics

W niniejszej witrynie internetowej wykorzystywana jest usługa analizy internetowej Google Analytics firmy Google LLC („Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa plików cookie, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje utworzone przez plik cookie dotyczące korzystania przez użytkownika z tej witryny internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. 

W przypadku aktywacji anonimizacji IP w naszej witrynie internetowej adres IP dostępny na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie wcześniej skrócony przez Google. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zostanie skrócony. W takich przypadkach przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 pkt 1 RODO ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes do analizy statystycznej sposobów korzystania przez użytkowników z witryny internetowej w celu jej optymalizacji i na potrzeby marketingu.

Google, działając w imieniu naszej firmy jako właściciela tej strony internetowej, będzie wykorzystywał te informacje do analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z tej witryny internetowej, do tworzenia raportów dotyczących ogólnej aktywności w witrynie oraz do świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem witryny internetowej i ogólnie internetu. Adres IP udostępniany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi Google.

Zapisywanie plików cookie można wyłączyć przez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki, jednak informujemy, że może to uniemożliwić lub ograniczyć dostępność pewnych funkcji niniejszej witryny internetowej.

Ponadto można zapobiec zapisywaniu generowanych przez pliki cookie danych związanych z korzystaniem z witryny internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod podanym poniżej linkiem:  [aktualny link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl].

Alternatywnie można zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics, ustawiając rezygnację z plików cookie – w tym celu należy kliknąć <a href="javascript:gaOptout()">tutaj</a>. W celu usunięcia plików cookie zapisanych w przeglądarce – po zakończeniu kliknąć ponownie ten link.

Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem:  https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl

Użycie Matomo (Piwik)

Niniejsza witryna wykorzystuje usługi analityczne Open Source Web Analitycs Matomo. Matomo wykorzystuje pliki cookie. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę korzystania przez niego ze witryny internetowej. Informacje o korzystaniu z naszej witryny internetowej zebrane przez pliki cookie są następnie zapamiętywane na naszym serwerze. Adres IP zostaje poddany anonimizacji przed takim zapisaniem.

Pliki cookie Matomo pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika, dopóki ich nie usunie.

Podstawą prawną do zapisywania plików cookie Matomo są przepisy zawarte w art. 6 pkt 1 lit. f) RODO. Właściciel witryny internetowej ma prawnie uzasadniony interes do anonimowej analizy zachowania użytkowników w celu optymalizacji swojej oferty internetowej i reklam.

Informacje o korzystaniu z naszej witryny internetowej zebrane przez pliki cookie nie są udostępnianie żadnym stronom trzecim. Zapisywanie plików cookie można wyłączyć przez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki, jednak informujemy, że może to uniemożliwić lub ograniczyć dostępność pewnych funkcji niniejszej witryny internetowej.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na zapamiętanie i wykorzystanie swoich danych, może zablokować wykonanie tych operacji tutaj. W takim przypadku zostanie uruchomiona funkcja „Opt-Out-Cookie” w przeglądarce stosowanej przez użytkownika, która uniemożliwi zapamiętywanie przez Matomo danych o korzystaniu z tej witryny internetowej. Usunięcie plików cookie z przeglądarki spowoduje również usunięcie pliku z informacją o odrzuceniu plików cookie Matomo. Funkcja rezygnacji z plików cookie musi być uaktywniana po każdym odwiedzeniu naszej witryny.


10. Bezpieczeństwo danych

Niestety przesył informacji przez internet nigdy nie daje 100% pewności bezpieczeństwa tych danych, dlatego też nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez internet do naszej witryny internetowej.

Niemniej zabezpieczamy dane osobowe użytkowników przesłane do naszej witryny za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, uszkodzeniem, dostępem, zmianami i rozpowszechnianiem przez nieuprawnione osoby.

W szczególności dane osobowe użytkowników są przesyłane w sposób zaszyfrowany. Stosujemy do tego systemy szyfrowania SSL/TLS (ang. Secure Sockets Layer / Transport Layer Security). Stosowane przez nas zabezpieczenia są na bieżąco doskonalone i wzbogacane o najnowsze rozwiązania technologiczne.


11. Nawiązanie kontaktu

Użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego. W takim przypadku zapamiętamy przekazane przez niego dane osobowe w celu załatwienia zgłaszanej sprawy i nawiązania z nim kontaktu. Takie dane użytkownik udostępnia na zasadzie pełnej dobrowolności, a my przekazujemy danych uzyskanych w ten sposób żadnym stronom trzecim.

Dane konieczne do nawiązania kontaktu są wyszczególnione wyżej w niniejszym Oświadczeniu. Ponadto są one podane w naszej stopce.


12. Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli użytkownik jest osobą, której dane dotyczą, w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, to ma następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z RODO: Ustawowe brzmienie poniżej wymienionych praw jest dostępne pod następującym łączem:

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO6.html.

Prawo do potwierdzenia i informacji

Zgodnie z art. 15 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do zażądania od administratora potwierdzenia, że jej dane osobowe zostały przetworzone i każdorazowo po ich przetworzeniu – do uzyskania bezpłatnej informacji o zatrzymywanych danych osobowych wraz z ich kopią.

Prawo do sprostowania danych

Zgodnie z art. 16 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do zażądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto ma prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie uzupełniającego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Zgodnie z art. 17 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do zażądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 17 RODO lub gdy nie jest już wymagane ich przetwarzanie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z art. 18 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania (danych osobowych) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 18 RODO.

Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek w nim wymienionych osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i do ich przekazania innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.

Prawo do wycofania zgody

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania udzielonej nam zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości. Takie odwołanie prosimy przekazać z użyciem podanych danych kontaktowych.

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku złożenia takiego sprzeciwu nie wolno nam dalej przetwarzać takich danych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważa ona, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.


13. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych użytkownika

Dane osobowe użytkownika będą udostępniane w sposób opisany poniżej.

Witryna internetowa jest prowadzona przez zewnętrznego usługodawcę mającego siedzibę w Niemczech. Zapewniamy tym samym, że dane są przetwarzane tylko w Niemczech. Jest to konieczne do zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej oraz przygotowania, przedstawienia i wykonania zawartej umowy na korzystanie (z zasobów internetowych) i będzie możliwe również bez zgody użytkownika.

Zależnie od rodzaju usługi i reakcji, jakiej oczekuje użytkownik (np. zwrotny telefon, złożenie zamówienia, zapytanie ofertowe, prośba o informacje itp.), jego dane osobowe mogą być przekazane stronom trzecim uczestniczącym w realizacji zlecenia (np. dostawcom, bankom itp.) lub innym spółkom z grupy Wienerberger. W konkretnych przypadkach będziemy musieli również udostępnić dane osobowe użytkownika w celu spełnienia przepisów ustawowych, prawa i dotrzymania zawartych porozumień.

Przekazanie danych stronom trzecim: W celu wykonania pewnych zleceń i usług współpracujemy z zewnętrznymi partnerami (np. dostawcami). Tacy partnerzy mogą wykorzystywać lub udostępniać zebrane przez nas i przetworzone dane wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez Steinzeug-Keramo.

Wykorzystanie danych w koncernie: Grupa Steinzeug-Keramo należy do międzynarodowego koncernu Wienerberger mającego ponadnarodową strukturę i organizację oraz infrastrukturę techniczną i procesy realizowane w różnych krajach. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników w ramach całej grupy Wienerberger i udostępniać je w razie potrzeby naszym oddziałom w innych krajach w celach wskazanych w pkt 5 i zgodnie z niniejszym Oświadczeniem. Nasze korporacyjne wytyczne i procedury ochrony danych są tak sformułowane, że we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, zapewniają jednakowo wysoki poziom ochrony danych. Kompletny wykaz spółek należących do naszej grupy jest dostępny pod następującymi łączami:
https://www.wienerberger.com/contact lub https://www.wienerberger.com/the-company/company-sites.

Zgodność z przepisami ustawowymi i innymi podobnymi zobowiązaniami: Dane osobowe użytkownika będziemy udostępniać w celu (i) wykonania/dotrzymania przepisów ustawowych, rozporządzeń, decyzji organów nadzorczych lub innych nakazów, (ii) identyfikacji i eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa, wyłudzeń i innych aktów złej woli, (iii) ochrony i/lub realizacji praw i własności grupy Wienerberger lub stron trzecich, i (iv) ochrony należnych praw i bezpieczeństwa osobistego naszych pracowników i stron trzecich.


14. Okres zatrzymywania danych osobowych

Dane osobowe będziemy zatrzymywać tak długo, jak będzie to konieczne, i usuniemy je natychmiast, gdy ich dalsze przechowywanie w pierwotnym celu nie będzie już dłużej potrzebne i po upływie okresów zatrzymywania wymaganych przez przepisy prawa. Okresy zatrzymywania wymagane przez prawo są ostatecznym kryterium czasu przechowywania danych osobowych. Po upływie takiego czasu odnośne dane są rutynowo usuwane. W okresie przechowywania danych wymaganym przez prawo obowiązuje ograniczenie ich przetwarzania.

Marketing: Dane osobowe użytkownika będą używane wyłącznie do celów marketingowych, np. do badań ankietowych, podczas losowania nagród lub w innych kampaniach reklamowych i tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. W takim przypadku zatrzymamy jego dane na okres 2 lat od ostatniego kontaktu, o ile przepisy prawa nie wymagają dłuższego okresu zatrzymywania. Użytkownik może w każdym momencie wycofać udzieloną zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do celów marketingowych. Szczegóły – patrz pkt 12.

Subskrypcja biuletynu: W przypadku wypełnienia formularza online w celu subskrypcji naszego biuletynu będziemy wykorzystywać dane użytkownika tylko do potwierdzenia, że jest on właścicielem podanego adres e-mail i interesuje go otrzymywanie naszego biuletynu oraz w celu tworzenia listy odbiorców biuletynu i analizy zainteresowania. W takim przypadku zatrzymamy dane użytkownika na okres dwóch lat od zakończenia subskrypcji, o ile przepisy prawa nie wymagają dłuższego okresu zatrzymywania. Każde inne wykorzystanie danych osobowych użytkownika będzie wymagało uzyskania jego wcześniejszej wyraźnej zgody.

Zamawianie katalogów i innych materiałów informacyjnych: W przypadku zamówienia naszego katalogu lub innych materiałów informacyjnych będziemy wykorzystywać dane osobowe udostępnione przez użytkownika tylko w celu realizacji takiego zamówienia. Okres zatrzymywania tych danych będzie wynosić maks. 1 rok od daty ostatniego zamówienia. Przy realizacji zamówień możemy korzystać z usług stron trzecich, którym udostępnimy dane użytkownika wyłącznie w celu wykonania odnośnego zamówienia. Każde inne wykorzystanie danych osobowych udostępnionych przez użytkownika będzie wymagało uzyskania jego wcześniejszej wyraźnej zgody.

Użycie formularza kontaktowego: W przypadku użycia formularza kontaktowego do uzyskania odpowiedzi zwrotnej spośród informacji podanych przez użytkownika w tym formularzu będziemy wykorzystywać wyłącznie jego dane kontaktowe w celu opracowania złożonego zapytania i zapiszemy je do późniejszego wykorzystania w przypadku kolejnych zapytań. W związku z opracowaniem takiego zapytania możemy udostępnić dane osobowe użytkownika również innym spółkom z Grupy Wienerberger lub stronom trzecim (patrz pkt X). Dane te będą przechowywane przez czas konieczny na opracowanie zapytania i przez maks. 1 rok po jego zakończeniu, o ile dłuższe zatrzymywanie tych danych nie jest wymagane przez przepisy prawa.

Giełda pracy: Rekrutacja personelu wymaga przekazania danych osobowych (np. w CV, danych kontaktowych itp.). Możemy wykorzystywać takie dane osobowe w obrębie Grupy Wienerberger (patrz Punkt X) przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu kandydata lub do odpowiedzi na jego aplikację o pracę. Tylko w przypadku wyraźnej zgody przechowamy Państwa dane przez okres pięciu lat od ostatniego kontaktu (chyba że dłuższe przechowywanie jest prawnie dozwolone) w celu uwzględnienia ich w późniejszym terminie.

Ochrona praw i mienia: Jeśli będziemy mieć podstawę do przypuszczeń, że doszło lub może dojść do naruszenia praw i/lub mienia Steinzeug-Keramo, jego klientów lub stron trzecich, to możemy wykorzystać i udostępnić dane osobowe użytkownika w celu ochrony tych praw i/lub własności. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub zarządzenia kompetentnych organów władzy, w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania wskazanego w naszej witrynie internetowej oraz ochrony powyżej wspomnianych praw.

Uzgadnianie i konsolidacja danych: Co jakiś czas może zajść konieczność uzgadniania lub konsolidacji danych osobowych przekazanych przez użytkownika z danymi (i) zawartymi w posiadanych przez nas rejestrach (online i offline), (ii) zawartymi w oficjalnych dokumentach rejestracyjnych poprzednika prawnego lub (iii) pochodzącymi z innych źródeł.


15. Wskazówka dotycząca udostępniania danych przez osobę, której dane dotyczą, w usłudze Infopool

Chcemy wyjaśnić, że w pewnych okolicznościach udostępnienie danych osobowych może być wymagane przez przepisy prawa lub ustalenia kontraktowe. W celu pełnego wykorzystania możliwości oferowanych w usłudze Infopool w naszej witrynie internetowej użytkownik musi podpisać z nami stosowną umowę (tj. zaakceptować nasze ogólne warunki świadczenia usług) poprzez dokonanie rejestracji. Do wykonania tej umowy użytkownik musi udostępnić nam pewne swoje dane osobowe (np. nazwisko, adres e-mail), które będziemy przetwarzać przy jej realizacji. Jeśli nie otrzymamy tych danych od użytkownika, to nie będzie możliwe zawarcie z nim takiej umowy, a jeśli udostępnione dane nie będą kompletne – użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać z naszych usług.


16. Odsyłacze i łącza

Podczas odwiedzania witryn internetowych, do których linki są podane w naszej witrynie, użytkownik może być ponownie poproszony o podanie swoich danych takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy i e-mail, identyfikator przeglądarki internetowej itp. Niniejsze Oświadczenie nie reguluje zakresu ani procedury zbierania i udostępniania danych osobowych przez strony trzecie.

Strony trzecie mogą mieć swoje własne zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych różniące się od naszych. Dlatego przed podaniem swoich danych radzimy użytkownikowi odwiedzić witrynę internetową odnośnego dostawcy usług i zapoznać się z jego polityką postępowania z danymi osobowymi.


17. Zmiany w niniejszym Oświadczeniu

Przez cały czas na bieżąco aktualizujemy naszą witrynę, aby coraz lepiej dopasować nasze usługi do potrzeb użytkowników. W związku z tym niniejsze Oświadczenie podlega ciągłej aktualizacji w koniecznym czasie i zakresie.

O każdej zmianie w Oświadczeniu poinformujemy wszystkich użytkowników w odpowiednim czasie za pomocą wiadomości wysłanych na podane przez nich adresy e-mail. Jeśli do zmian w postępowaniu z danymi osobowymi użytkownika będzie konieczna jego dodatkowa zgoda, to przed wprowadzeniem takich zmian zwrócimy się do niego o jej udzielenie.

Aktualna wersja naszych zasad ochrony danych jest dostępna pod następującym adresem: LINK.


18. Inspektor ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących prawnej ochrony danych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.

Mein-Datenschutzbeauftragter.de

Philipp Herold
Hafenstraße 1a
23568 Lübeck

E-mail: philipp.herold_at_hub24.de