KONTROLA WBUDOWANYCH KANAŁÓW

Po zamontowaniu przewodów rurowych należy wykonać stosowne badania i/lub kontrole zgodnie z EN 1610 ust. 12: kontrola wzrokowa, szczelność, podbudowa, stopień zagęszczenia jak i stopień odkształcenia rur (w przypadku rur kamionkowych nie ma takiej konieczności!). Próbę szczelności przewodów rurowych, studzienek i wpustów ulicznych należy wykonać zgodnie z normą EN 1610 rozdział 13.1 przy użyciu powietrza – metoda kontrolna (L) – albo przy użyciu wody – metoda kontrolna (W). Kontroli wstępnej można dokonać przed wykonaniem obsypki bocznej. W celu przeprowadzenia odbioru, sieć sprawdzana jest po zasypaniu oraz po usunięciu zabezpieczeń ścian wykopu. Podczas kontroli wstępnej w otwartym wykopie przyłącza mogą zostać szczelnie zamknięte korkami zamykającymi i strzemionami bądź też korkami zamykającymi do szybkiego montażu (tylko metoda kontrolna W). Urządzenia zamykające kanał należy zabezpieczyć przed ich przemieszczeniem. Wszelkie nieszczelności urządzeń mierniczych muszą zostać usunięte. W przypadku metody kontrolnej (W) stwierdzenie szczelności dokonywane jest poprzez ubytek wody pod ciśnieniem próbnym w czasie kontrolnym (wartość W 30). Przy metodzie kontrolnej (L), określana jest wartość spadku ciśnienia w czasie kontrolnym.


Metoda kontrolna (W) próba szczelności wodą zgodnie z EN 1610
  • Ciśnienie próbne: 0,1 do 0,5 bar
  • czas trwania: 30 minut
  • Czas próby wstępnej: 60 minut

Wartość wody dodanej W30
  • Rurociąg: 0,15 l/m2
  • Rurociąg i studzienki: 0,20 l/m2
  • Studzienki i wpusty uliczne: 0,40 l/m2

Podczas próby szczelności stanowisko do skontrolowania należy napełniać wodą bezciśnieniowo od najgłębszego miejsca. Odpowietrzenie odbywa się w punkcie szczytowym badanego odcinka. Ciśnienie próbne jest wprowadzane w najniższym miejscu.

Dopuszczalna ilość wody dodanej
Średnica nominalna Ilość napełnienia dop. ilość wody dodanej
DN l/m l/m
100 8 0,05
125 12 0,06
150 15 0,07
200 31 0,09
250 49 0,12
300 71 0,14
350 96 0,17
400 126 0,19
450 159 0,21
500 196 0,24
600 283 0,28
700 385 0,33
800 503 0,38

Nasze zalecenie: Próba szczelności powietrzem LC 100

Czas uspokojenia przy próbie szczelności powietrzem:
do DN 500: co najmniej 5 minut
od DN 500: DN/100 w minutach

Odkształcenia rur

W przypadku rur kamionkowych kontrola odkształcenia rur nie jest konieczna!

Kontrola poszczególnych połączeń

Jeśli z przyczyn technicznych konieczna jest kontrola poszczególnych połączeń, wówczas jako urządzenia kontrolne powinno zastosować się systemy dwupakerowe w celu zminimalizowania nieszczelności między pakerem i ścianą rury. 

W związku ze złożonymi i podatnymi na błędy urządzeniami pomiarowymi, poszczególne wyniki są oceniane przy uwzględnieniu odchyleń w odniesieniu do długości badanego docinka.

Inspekcja TV kanału

Podczas inspekcji TV kanału należy oddzielić od siebie wyniki inspekcji i interpretację wyników inspekcji. Ocena musi uwzględniać warunki techniczne podczas dostawy rur, kształtek i uszczelek.


Średnica nominalna Metody kontrolne
DN LA LB LC LD
Po
10
ΔP
2,5
Po
50
ΔP
10
Po
100
ΔP
15
Po
200
ΔP
15
mbar mbar mbar mbar
Czas kontroli w minutach
1005431,5
1255431,5
1505431,5
2005431,5
250653,52,0
3007642,0
3508752,5
40010752,5
45011863,0
50012973,0
600141184,0
7001713105,0
8001915115,0
900221712,56,0
10002419147,0
12002922168,0

!Uwaga: EN 1610: Protokół kontrolny należy sporządzić dla każdej kontroli osobno. Nasza usługa: protokoły kontrolne z próby szczelności powietrzem i wodą w Steinzeug-Infopool.

DODATKOWE INFORMACJE

Weiterführende Informationen

Raporty z testów i wymagania.

Czytaj więcej >>